วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

เอกสารดาวน์โหลดกองช่าง

เลือกหัวข้อย่อย

แบบคำขอฯตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบ ข.1 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 972 KB. 122
2 แบบ ข.2 ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 1.01 MB. 39
3 แบบ ข.3 คำขออนุญาตดัดแปลงหรืิใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 985 KB. 33
4 แบบ ข.4 ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอดหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 798 KB. 35
5 แบบ ข.5 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 587 KB. 37
6 แบบ ข.6 ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 997 KB. 53
7 แบบ ข.7 ขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 942 KB. 37
8 หนังสือรับรองของวิศวกรประกอบการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 261 KB. 54
9 แบบ น.2 หนังสือรับรองของผุ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตย์ควบคุม 438 KB. 18
10 แบบ น.3 หนังสือแจ้งชื่อผุ้ควบคุมงานฯ 343 KB. 16
11 แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผุ้ควบคุมงานฯ 519 KB. 33
12 แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผุ้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต 281 KB. 13
13 แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผุ้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน 281 KB. 12
14 แบบ น.7 หนังสือแจ้งชื่อผุ้ควบคุมงานคนใหม่ 269 KB. 12
15 แบบ น.9 แบบแจ้งความประสงค์ของทายาทหรือผุ้จัดการมรดกจะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอด หรือเคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนแปลงอาคารต่อไป 257 KB. 12

แชร์ให้เพื่อน: