วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

เอกสารดาวน์โหลดกองช่าง

เลือกหัวข้อย่อย

แบบคำขอฯตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบ ข.1 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 418 KB. 43
2 แบบ ข.2 ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 496 KB. 10
3 แบบ ข.3ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 303 KB. 10
4 แบบ ข.4 ขออนุญาตดัดแปลงใช้ที่จอดรถเพื่อการอื่น 413 KB. 8
5 แบบ ข.5 ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ 560 KB. 10
6 แบบ ข.6 ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ 344 KB. 16
7 แบบ ข.7 ขอใบแทนใบอนุญาตฯ 282 KB. 10
8 แบบ ข.8 ขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างฯ 480 KB. 12
9 แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 90 KB. 27
10 แบบ น.5 หนังสือแจ้งบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงาน 88 KB. 9
11 แบบ น.6 หนังสือแจ้งบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงาน 98 KB. 9
12 แบบ น.7 หนังสือแจ้งบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงาน+ส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้คุมใหม่ 91 KB. 10
13 แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 100 KB. 16
14 หนังสือรับรองของวิศวกรประกอบการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 261 KB. 21

แชร์ให้เพื่อน: