วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

การเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน และข้าราชการท้องถิ่น

การเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน และข้าราชการท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน และข้าราชการท้องถิ่น 296 KB. 1,344
2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3.31 MB. 95

แชร์ให้เพื่อน: