วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

การเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน และข้าราชการท้องถิ่น

การเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน และข้าราชการท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การเสริมสร้างและพัฒนาพนักงาน และข้าราชการท้องถิ่น 296 KB. 1,704
2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3.31 MB. 131

แชร์ให้เพื่อน: