วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปกแผนการดำเนินงาน 75 KB. 5
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 25 KB. 4
3 คำนำ 16 KB. 4
4 สารบัญ 34 KB. 4
5 ส่วนที่ 1 20 KB. 4
6 ส่วนที่ 2 23 KB. 4
7 บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ 16 KB. 4
8 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 20 KB. 4
9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 65 KB. 4
10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 19 KB. 4
11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร 20 KB. 4
12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนเคหะและชุมชน 24 KB. 4
13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการเกษตร 20 KB. 4
14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 26 KB. 4
15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20 KB. 4
16 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 54 KB. 4
17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา 30 KB. 4
18 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสาธารณสุข 58 KB. 4
19 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 28 KB. 4
20 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 35 KB. 3
21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 33 KB. 3
22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานรักษาความสงบ 45 KB. 3
23 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 54 KB. 3
24 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง 20 KB. 3
25 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 41 KB. 3
26 บัญชีครุภัณฑ์ แผนรักษาความสงบภายใน 42 KB. 3
27 บัญชีครุภัณฑ์ แผนการศึกษา 36 KB. 3
28 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข 67 KB. 4
29 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 55 KB. 3
30 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 32 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: