วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.ปกแผนการดำเนินงาน 94 KB. 2
2 2.ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 161 KB. 5
3 3.คำนำ 46 KB. 2
4 4.สารบัญ 72 KB. 2
5 5.ส่วนที่-1 58 KB. 4
6 6.ส่วนที่-2 67 KB. 4
7 7.บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 119 KB. 3
8 8.ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 317 KB. 4
9 9.ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 65 KB. 3
10 10.ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน 83 KB. 2
11 11.ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการเกษตร 63 KB. 2
12 12.ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารทั่วไป 108 KB. 3
13 13.ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแล 250 KB. 2
14 14.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา 396 KB. 3
15 15.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสาธารณสุข 312 KB. 4
16 16.ยุทธสาสตร์ที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 92 KB. 2
17 17.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 174 KB. 2
18 18.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแล 116 KB. 2
19 19.ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 184 KB. 2
20 20.ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 222 KB. 2
21 21.ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งข 63 KB. 2
22 22. บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ 64 KB. 3
23 23.ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป 173 KB. 2
24 24.ครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความสงบภายใน 61 KB. 3
25 25.ครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา 123 KB. 3
26 26.ครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข 179 KB. 4
27 27.ครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 143 KB. 2
28 28.ครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 314 KB. 2

แชร์ให้เพื่อน: