วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.ปกแผนการดำเนินงาน 94 KB. 26
2 2.ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 161 KB. 32
3 3.คำนำ 46 KB. 28
4 4.สารบัญ 72 KB. 23
5 5.ส่วนที่-1 58 KB. 31
6 6.ส่วนที่-2 67 KB. 29
7 7.บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 119 KB. 33
8 8.ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 317 KB. 32
9 9.ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 65 KB. 31
10 10.ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน 83 KB. 32
11 11.ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการเกษตร 63 KB. 30
12 12.ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารทั่วไป 108 KB. 31
13 13.ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแล 250 KB. 39
14 14.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา 396 KB. 30
15 15.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสาธารณสุข 312 KB. 29
16 16.ยุทธสาสตร์ที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 92 KB. 25
17 17.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 174 KB. 26
18 18.ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแล 116 KB. 30
19 19.ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 184 KB. 25
20 20.ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 222 KB. 29
21 21.ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งข 63 KB. 24
22 22. บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ 64 KB. 28
23 23.ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป 173 KB. 26
24 24.ครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความสงบภายใน 61 KB. 29
25 25.ครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา 123 KB. 27
26 26.ครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข 179 KB. 26
27 27.ครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 143 KB. 28
28 28.ครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 314 KB. 22

แชร์ให้เพื่อน: