วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปกแผนการดำเนินงาน 75 KB. 32
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 25 KB. 30
3 คำนำ 16 KB. 28
4 สารบัญ 34 KB. 26
5 ส่วนที่ 1 20 KB. 27
6 ส่วนที่ 2 23 KB. 30
7 บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ 16 KB. 29
8 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 20 KB. 30
9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 65 KB. 34
10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 19 KB. 29
11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร 20 KB. 30
12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนเคหะและชุมชน 24 KB. 31
13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการเกษตร 20 KB. 32
14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 26 KB. 32
15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20 KB. 31
16 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 54 KB. 28
17 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศึกษา 30 KB. 30
18 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสาธารณสุข 58 KB. 29
19 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 28 KB. 29
20 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 35 KB. 28
21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 33 KB. 30
22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานรักษาความสงบ 45 KB. 31
23 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 54 KB. 33
24 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง 20 KB. 29
25 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 41 KB. 26
26 บัญชีครุภัณฑ์ แผนรักษาความสงบภายใน 42 KB. 29
27 บัญชีครุภัณฑ์ แผนการศึกษา 36 KB. 34
28 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข 67 KB. 30
29 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 55 KB. 28
30 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 32 KB. 30

แชร์ให้เพื่อน: