วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายงานผลความพึงพอใจ

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปกรายงาน 133 KB. 56
2 คำนำ 65 KB. 46
3 สารบัญ 105 KB. 46
4 บทที่ 1 บทนำ 131 KB. 62
5 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 940 KB. 73
6 บทที่ 3 วิธีการศึกษา 155 KB. 47
7 บทที่ 4 ผลการศึกษา 388 KB. 56
8 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 159 KB. 54
9 บรรณานุกรม 81 KB. 64

แชร์ให้เพื่อน: