วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายงานผลความพึงพอใจ

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปกรายงาน 133 KB. 37
2 คำนำ 65 KB. 28
3 สารบัญ 105 KB. 29
4 บทที่ 1 บทนำ 131 KB. 36
5 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 940 KB. 35
6 บทที่ 3 วิธีการศึกษา 155 KB. 29
7 บทที่ 4 ผลการศึกษา 388 KB. 35
8 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 159 KB. 39
9 บรรณานุกรม 81 KB. 34

แชร์ให้เพื่อน: