วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อย่อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-แก้ไข-ครั้งที่-2-พ.ศ.-2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.ปก 76 KB. 32
2 2.ประกาศ 147 KB. 32
3 3.สารบัญใช้ 51 KB. 39
4 4.ใบรองส่วนที่ 1 23 KB. 8
5 5.ส่วนที่-1-บทนำใช้ 62 KB. 10
6 6.ใบรองส่วนที่ 2 28 KB. 5
7 7. ส่วนที่-2ใช้ 55 KB. 6
8 8.บัญชีสรุปของผ.02 43 KB. 24
9 9.ย.1ใช้ 34 KB. 6
10 10.ใบรองบัญชีครุภัณฑ์ 28 KB. 5
11 11.ครุภัณฑ์ 29 KB. 4

แชร์ให้เพื่อน: