วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อย่อย

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1. ปก 661 KB. 31
2 2. ประกาศ 520 KB. 30
3 3. สารบัญ 95 KB. 28
4 4. ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1.67 MB. 45
5 5. ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. 1.22 MB. 39
6 6. ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 90 KB. 33
7 7. ส่วนที่-3-บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น-บัญชีสรุป 112 KB. 35
8 8. ผ.02 ย.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2.93 MB. 32
9 9. ผ.02 ย.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 171 KB. 34
10 10. ผ.02 ย.2 แผนงานการเกษตร 84 KB. 30
11 11. ผ.02 ย.2 แผนงานงบกลาง 84 KB. 29
12 12. ผ.02 ย.3 แผนงานเคหะและชุมชน 201 KB. 37
13 13. ผ.02 ย.3 แผนงานการเกษตร 88 KB. 30
14 14. ผ.02 ย.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 144 KB. 29
15 15. ผ.02 ย.4 แผนงานเคหะและชุมชน 85 KB. 38
16 16. ผ.02 ย.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 83 KB. 34
17 17. ผ.02 ย.4 แผนงานการศาสนา 312 KB. 33
18 18. ผ.02 ย.5 แผนงานการศึกษา 319 KB. 31
19 19. ผ.02 ย.5 แผนงานสาธารณสุข 363 KB. 32
20 20. ผ.02 ย.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 141 KB. 33
21 21. ผ.02 ย.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 229 KB. 32
22 22. ผ.02 ย.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 198 KB. 32
23 23. ผ.02 ย.5 แผนงานการเกษตร 83 KB. 32
24 24. ผ.02 ย.5 แผนงานงบกลาง 89 KB. 28
25 25. ผ.02 ย.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 552 KB. 33
26 26. ผ.02 ย.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 326 KB. 35
27 27. ผ.02 ย.7 แผนงานการศึกษา 83 KB. 32
28 28. ผ.02 ย.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 84 KB. 32
29 29. ผ.02-1โครงการเกินศักยภาพ 118 KB. 30
30 30. ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 1.08 MB. 47
31 31. ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล 106 KB. 30

แชร์ให้เพื่อน: