วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

พรบ./กฎหมาย เอกสารประชาสัมพันธ์

พรบ./กฎหมาย เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แชร์ให้เพื่อน: