วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อย่อย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.สารบัญ 101 KB. 3
2 2.ส่วนที่-1-คำแถลง 163 KB. 4
3 3.ส่วนที่-2-เทศบัญญัติ 388 KB. 5
4 4.รายงานประมาณการรายจ่าย 2.23 MB. 8
5 5.-งบกลาง 302 KB. 6
6 6.-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป 439 KB. 4
7 7.-บริหารงานทั่วไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ 337 KB. 3
8 8.-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง 337 KB. 2
9 9.-รักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 317 KB. 4
10 10.-รักษาความสงบ-งานเทศกิจ 270 KB. 3
11 11.-รักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 333 KB. 3
12 12-การศึกษา+งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 359 KB. 3
13 13.-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 369 KB. 5
14 14.-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 338 KB. 7
15 15.-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 490 KB. 6
16 16.-สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 399 KB. 6
17 17.-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 274 KB. 3
18 18.-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 457 KB. 6
19 19.-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 326 KB. 8
20 20.-สร้างความเข้มแข็ง-งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง 314 KB. 2
21 21.-ศาสนา-งานกีฬาและนันทนาการ 290 KB. 5
22 22.-ศาสนา-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 334 KB. 3
23 23.-งานส่งเสริมการเกษตร 260 KB. 4
24 24.-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1.18 MB. 7

แชร์ให้เพื่อน: