วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อย่อย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.สารบัญ 101 KB. 10
2 2.ส่วนที่-1-คำแถลง 163 KB. 13
3 3.ส่วนที่-2-เทศบัญญัติ 388 KB. 20
4 4.รายงานประมาณการรายจ่าย 2.23 MB. 24
5 5.-งบกลาง 302 KB. 18
6 6.-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป 439 KB. 17
7 7.-บริหารงานทั่วไป-งานวางแผนสถิติและวิชาการ 337 KB. 12
8 8.-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง 337 KB. 12
9 9.-รักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 317 KB. 17
10 10.-รักษาความสงบ-งานเทศกิจ 270 KB. 12
11 11.-รักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 333 KB. 15
12 12-การศึกษา+งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 359 KB. 17
13 13.-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 369 KB. 20
14 14.-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 338 KB. 18
15 15.-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 490 KB. 19
16 16.-สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 399 KB. 18
17 17.-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 274 KB. 13
18 18.-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 457 KB. 21
19 19.-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 326 KB. 22
20 20.-สร้างความเข้มแข็ง-งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง 314 KB. 13
21 21.-ศาสนา-งานกีฬาและนันทนาการ 290 KB. 20
22 22.-ศาสนา-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 334 KB. 14
23 23.-งานส่งเสริมการเกษตร 260 KB. 15
24 24.-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1.18 MB. 20

แชร์ให้เพื่อน: