เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 1534 คน
สถิติเดือนนี้ 27821 คน
สถิติปีนี้ 294071 คน
สถิติทั้งหมด 2292586 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
การจัดเก็บและการหารายได้
 


1.  การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  

 
ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ. 2497  ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลทุกแห่ง 

เทศบาลตำบลสุเทพดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้คณะผู้บริหารนำรายได้ดังกล่าว
ไปใช้ในกิจกรรมแผนงานโครงการพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการ
ทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่

ซึ่งภาษีที่ทำให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ดังต่อไปนี้

 1.1  ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง
        - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        - ภาษีป้าย
        - ภาษีบำรุงท้องที่
        - อากรฆ่าสัตว์

 1.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ 
       
- การจัดตั้งตลาดเอกชน
        - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
        - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
        - สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร2.  การยื่นแบบชำระภาษีประเภทต่าง ๆ  

2.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทั้งที่ให้เช่าทำการค้า  ที่ไว้สินค้าทำประกอบการค้า  อุตสาหกรรม  โดยมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้

2.1.1  ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วยตนเอง 
         หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นแบบแทน 
         ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

2.1.2  ต้องยื่นชำระภาษี ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

2.1.3  ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกฎหมาย


2.2  ภาษีบำรุงท้องที่

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง 
หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ  โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
โดยเทศบาล จะประกาศตีราคาปานกลางที่ดินให้ทราบทุก  4  ปี 
และชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  โดยให้ปฏิบัติดังนี้

2.2.1 ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลง 
        ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์

2.2.2 ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกฎหมาย

2.2.3 ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินควรตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ชำระภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
        มิฉะนั้นต้องร่วมรับผิดชอบภาษีค้างชำระนั้นด้วย

 2.3 ภาษีป้าย

ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือประกอบกิจการอื่น  เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ 
ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน  สลักจารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

โดยกฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) ตามรายละเอียดดังนี้

2.3.1 อักษรไทยล้วน 3 บาท

2.3.2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท

2.3.3 ป้ายดังต่อไปนี้  40  บาท
        - ไม่มีอักษรไทย
        - อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

2.3.4 ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย
        ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม  1)  2)  หรือ  3) 
        แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

2.3.5 ป้ายใดที่เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย  200  บาท


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com