วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 หน้าปก 80 KB. 34
2 ประกาศ 76 KB. 36
3 คำนำ 43 KB. 36
4 สารบัญ 81 KB. 40
5 บทนำ 103 KB. 35
6 ติดตามการประเมิน 487 KB. 39
7 ผลการวิเคราะห์ 1.06 MB. 40
8 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 175 KB. 39
9 ภาคผนวก 6.73 MB. 41

แชร์ให้เพื่อน: