วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 หน้าปก 80 KB. 6
2 ประกาศ 76 KB. 6
3 คำนำ 43 KB. 5
4 สารบัญ 81 KB. 5
5 บทนำ 103 KB. 5
6 ติดตามการประเมิน 487 KB. 6
7 ผลการวิเคราะห์ 1.06 MB. 5
8 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 175 KB. 5
9 ภาคผนวก 6.73 MB. 5

แชร์ให้เพื่อน: