วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 358 คน
สถิติเดือนนี้ 9115 คน
สถิติปีนี้ 27096 คน
สถิติทั้งหมด 2721536 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
 


บรรณาธิการ "เอื้องดอย ฉบับปฐมฤกษ์"สวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลสุเทพ และรวมถึงท่านผู้ท่านทุกท่าน

เป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับการเปิดตัววารสารเทศบาลตำบลสุเทพของเรา

ในชื่อว่า "เอื้องดอย" ซึ่งต่อไปจะพบกัน 2 เดือนครั้งนะครับอย่างที่บอกละครับว่าเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ทางทีมงานก็พยายามอย่างเต็มที่

ที่จะให้วารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่จะให้สาระประโยชน์

ทั้งจากข่าวสารของทางเทศบาลฯ รวมถึงเนื้หาอันหลากหลาย

ใน 16 หน้านี้ ให้มีคุณค่าสำหรับทุกท่านมากที่สุด รวมถึงในฉบับต่อ ๆ ไปด้วยหากมีข้อแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเพื่อทีมงานวารสารเอื้องดอยจะได้ปรับปรุง

เพิ่มเติมเนื้อหาสาระใดก็ตาม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน

ก็สามารถแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่ในหน้าปกหลังของวารสารเล่มนี้

หรือติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมของเทศบาลฯ

ผ่านทางเว็บไซต์ของเราหากมีความประสงค์จะให้เทศบาลฯ จัดส่งวารสารให้สามารถติดต่อผ่านทาง

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสุเทพ

หรือทาง E-mail : info@suthep.go.th ได้ครับ
--------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลด วารสาร "เอื้องดอย" ฉบับออนไลน์

http://www.suthep.go.th/newsletter/suthep0101.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com