เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 81 คน
สถิติวันนี้ 346 คน
สถิติเดือนนี้ 26633 คน
สถิติปีนี้ 292883 คน
สถิติทั้งหมด 2291398 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
 
การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาล

หลักการ
    เทศบาล (Municipality) เป็นการปกครองท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในด้านการให้บริการสาธารณะ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนยังมีสิทธิมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใกล้ชิดประชาชนมาก และเท่าที่ปรากฏ เทศบาลอยู่ในสภาพผสมผสานของลักษณะความเป็นเมืองกับชนบทรวมอยู่ด้วยกัน ประชาชนจึงรวมอยู่ด้วยกันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ฐานะ หรือรายได้

     สภาพแตกต่างกัน ดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของเทศบาลเป็นอย่างมาก และยิ่งเทศบาลตำบลซึ่งเรียกได้ว่ากำลังพัฒนาจะต้องประสบปัญหาที่ต้องบริการประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งๆที่ภาระมากแต่ยังจะประสบปัญหาอื่นตามมาอีก เช่นการไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การขาดการประสานงานหรือการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ

    จากสภาพปัญหาต่างๆที่เทศบาลประสบอยู่ การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการกำหนดนโยบาย และมีการวางแผนที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จได้ โดยหวังพึ่งแต่เทศบาลฝ่ายเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับการประสานงานและร่วมมือจากประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงของเทศบาลให้เบาบางลง โดยต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน “โดยชุมชนและเพื่อชุมชน” โดยการจัดตั้งเป็นชุมชนย่อยขึ้น เพื่อนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ได้ด้วยชุมชนเอง ทั้งนี้ ภาครัฐจะสนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถของชุมชน ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนจะต้องมีการผนึกกำลัง รวมตัวกันเพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมให้เจริญรุ่งเรือง “ชุมชนต้องรับผิดชอบชุมชนได้ ชุมชนเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ชุมชนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันได้”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลได้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3. เพื่อลดภาระในการปฏิบัติงานของเทศบาล
4. เพื่อประสานและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล

แนวทางการจัดตั้งชุมชนย่อย
     ชุมชนย่อย หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกัน โดยมีสภาพพื้นที่ หรือภูมิศาสตร์ร่วมกัน เช่น ในเขตแนวถนน ตรอก ซอย อาคารเรือนแถวเดียวกัน หรือมีลักษณะเป็น Block หรือ Zone เดียวกัน อาทิ คุ้มต่าง ๆ ชุมชนแออัด หรือบ้านจัดสรร เป็นต้น

วิธีการจัดตั้งชุมชนย่อย

1. เทศบาลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำงาน  แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ เพื่อประสานงานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงาน และมีที่ปรึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงาน
2. เทศบาลพิจารณาชุมชนที่เห็นสมควร หรือชุมชนร้องขอให้มีการจัดตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนในชุมชน
3. เทศบาลสำรวจพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริการพื้นฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญที่ชุมชนจะต้องร่วมมือกัน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. แบ่งชุมชนย่อยตามสภาพพื้นที่ หรือแนวถนน หรือาคารเรือนแถวเป็น Block หรือ Zone และตามความเหมาะสม
6. ให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นเอง โดยเลือกจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น และให้คณะกรรมการชุมชนเลือกที่ปรึกษาตามสมควร แล้วแจ้งรายชื่อให้เทศบาล
7. เทศบาลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษา

บทบาทของคณะกรรมการชุมชน
1. เป็นผู้นำและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน
2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. เสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกและร่วมใจกันพัฒนา
5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

บทบาทของที่ปรึกษาชุมชน
ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการชุมชน

รายชื่อคณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ โปรดคลิกดูได้ที่เอกสารดาวน์โหลดรายชื่อคณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ 52_129_CM Community Committee.pdf (117 KB.) 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com