วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 110 KB. 345
2 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 265 KB. 543
3 2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 249 KB. 351
4 3.การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 247 KB. 342
5 4.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 234 KB. 316
6 5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 231 KB. 347
7 6.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 229 KB. 304
8 7.การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 249 KB. 764
9 8.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 237 KB. 417
10 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 256 KB. 350
11 10.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 251 KB. 648
12 11.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 248 KB. 307
13 12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 263 KB. 406
14 13.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 249 KB. 344
15 14.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 255 KB. 339
16 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 250 KB. 373
17 16.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 244 KB. 316
18 17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 264 KB. 634
19 18.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจาก ทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 250 KB. 667
20 19.การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 241 KB. 308
21 20.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 239 KB. 371
22 21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 247 KB. 310
23 22.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 253 KB. 1,254
24 23.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 233 KB. 361
25 24.การขอเลขที่บ้าน 233 KB. 562
26 25.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 233 KB. 459
27 26.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 244 KB. 382
28 27.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 277 KB. 1,119
29 28.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 254 KB. 422
30 29.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 252 KB. 347
31 30.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 285 KB. 404
32 31.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 241 KB. 420
33 32.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 254 KB. 361
34 34.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 256 KB. 1,103
35 33.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 260 KB. 9,273
36 35.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 254 KB. 340
37 36.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 247 KB. 385
38 37.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 230 KB. 330
39 38.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 231 KB. 311
40 39.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 232 KB. 332
41 40.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใด เป็นคนสาบสูญ 231 KB. 309
42 41.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 455
43 42.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 232 KB. 337
44 43.การแจ้งขุดดิน 256 KB. 319
45 44.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 264 KB. 325
46 45.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 302
47 46.การแจ้งถมดิน 256 KB. 459
48 47.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 231 KB. 297
49 48.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 259 KB. 320
50 49.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 232 KB. 326
51 50.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 234 KB. 281
52 51.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 255 KB. 760
53 52.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 269 KB. 318
54 53.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง 237 KB. 320
55 54.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 238 KB. 294
56 55.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 243 KB. 290
57 56.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 238 KB. 275
58 57.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 237 KB. 288
59 59.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 237 KB. 283
60 60.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 242 KB. 297
61 61.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ 240 KB. 298
62 62.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 242 KB. 284
63 63.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 243 KB. 292
64 64.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 246 KB. 283
65 65.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 238 KB. 272
66 67.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 243 KB. 267
67 68.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 237 KB. 278
68 69.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 240 KB. 289
69 70.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ \"ตายหรือจำหน่าย\" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง 240 KB. 301
70 71.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 241 KB. 288
71 72.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 243 KB. 300
72 73.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 241 KB. 268
73 74.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 242 KB. 286
74 75.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 242 KB. 316
75 76.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด 244 KB. 266
76 77.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 238 KB. 290
77 78.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 236 KB. 263
78 79.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 233 KB. 273
79 80.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 238 KB. 271
80 81.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 261
81 82.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 240 KB. 274
82 83.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 270
83 84.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 235 KB. 275
84 85.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 237 KB. 249
85 86.การรับแจ้งการย้ายเข้า 237 KB. 292
86 87.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 240 KB. 301
87 88.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 238 KB. 260
88 89.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 237 KB. 267
89 90.การรับแจ้งการย้ายออก 241 KB. 283
90 91.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 242 KB. 286
91 92.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 236 KB. 288
92 93.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 236 KB. 270
93 94.การรับชำระภาษีป้าย 249 KB. 321
94 95.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 247 KB. 291
95 96.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 241 KB. 282
96 97.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 243 KB. 367
97 98.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 247 KB. 285
98 99.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 249 KB. 299
99 100. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 269 KB. 277
100 102. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 257 KB. 266
101 101.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต 670 KB. 1,264
102 ประกาศยกเลิกสำเนาบัตร 202 KB. 273
103 คุ๋มือการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทต.สุเทพ 2.11 MB. 10

แชร์ให้เพื่อน: