วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 110 KB. 299
2 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 265 KB. 485
3 2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 249 KB. 313
4 3.การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 247 KB. 290
5 4.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 234 KB. 279
6 5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 231 KB. 307
7 6.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 229 KB. 266
8 7.การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 249 KB. 434
9 8.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 237 KB. 354
10 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 256 KB. 314
11 10.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 251 KB. 458
12 11.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 248 KB. 267
13 12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 263 KB. 355
14 13.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 249 KB. 302
15 14.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 255 KB. 289
16 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 250 KB. 332
17 16.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 244 KB. 274
18 17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 264 KB. 531
19 18.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจาก ทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 250 KB. 591
20 19.การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 241 KB. 272
21 20.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 239 KB. 306
22 21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 247 KB. 274
23 22.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 253 KB. 878
24 23.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 233 KB. 325
25 24.การขอเลขที่บ้าน 233 KB. 455
26 25.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 233 KB. 397
27 26.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 244 KB. 338
28 27.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 277 KB. 991
29 28.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 254 KB. 360
30 29.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 252 KB. 305
31 30.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 285 KB. 349
32 31.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 241 KB. 373
33 32.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 254 KB. 306
34 34.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 256 KB. 889
35 33.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 260 KB. 293
36 35.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 254 KB. 297
37 36.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 247 KB. 339
38 37.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 230 KB. 289
39 38.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 231 KB. 269
40 39.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 232 KB. 292
41 40.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใด เป็นคนสาบสูญ 231 KB. 272
42 41.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 411
43 42.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 232 KB. 299
44 43.การแจ้งขุดดิน 256 KB. 281
45 44.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 264 KB. 278
46 45.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 262
47 46.การแจ้งถมดิน 256 KB. 414
48 47.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 231 KB. 261
49 48.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 259 KB. 282
50 49.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 232 KB. 285
51 50.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 234 KB. 239
52 51.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 255 KB. 724
53 52.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 269 KB. 271
54 53.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง 237 KB. 287
55 54.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 238 KB. 243
56 55.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 243 KB. 252
57 56.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 238 KB. 240
58 57.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 237 KB. 247
59 59.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 237 KB. 244
60 60.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 242 KB. 256
61 61.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ 240 KB. 262
62 62.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 242 KB. 236
63 63.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 243 KB. 253
64 64.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 246 KB. 244
65 65.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 238 KB. 233
66 67.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 243 KB. 228
67 68.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 237 KB. 230
68 69.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 240 KB. 254
69 70.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ \"ตายหรือจำหน่าย\" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง 240 KB. 255
70 71.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 241 KB. 246
71 72.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 243 KB. 262
72 73.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 241 KB. 228
73 74.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 242 KB. 249
74 75.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 242 KB. 274
75 76.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด 244 KB. 228
76 77.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 238 KB. 249
77 78.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 236 KB. 229
78 79.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 233 KB. 236
79 80.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 238 KB. 235
80 81.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 220
81 82.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 240 KB. 238
82 83.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 238
83 84.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 235 KB. 237
84 85.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 237 KB. 214
85 86.การรับแจ้งการย้ายเข้า 237 KB. 249
86 87.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 240 KB. 263
87 88.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 238 KB. 225
88 89.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 237 KB. 229
89 90.การรับแจ้งการย้ายออก 241 KB. 245
90 91.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 242 KB. 244
91 92.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 236 KB. 244
92 93.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 236 KB. 232
93 94.การรับชำระภาษีป้าย 249 KB. 270
94 95.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 247 KB. 249
95 96.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 241 KB. 242
96 97.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 243 KB. 315
97 98.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 247 KB. 247
98 99.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 249 KB. 258
99 100. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 269 KB. 228
100 102. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 257 KB. 228
101 101.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต 670 KB. 1,070
102 ประกาศยกเลิกสำเนาบัตร 202 KB. 236

แชร์ให้เพื่อน: