วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สารบัญ 99 KB. 107
2 ประกาศ 110 KB. 106
3 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 265 KB. 152
4 2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 249 KB. 102
5 3.การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 247 KB. 101
6 4.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 234 KB. 98
7 5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 231 KB. 118
8 6.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 229 KB. 101
9 7.การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 249 KB. 94
10 8.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 237 KB. 118
11 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 256 KB. 105
12 10.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 251 KB. 127
13 11.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 248 KB. 96
14 12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 263 KB. 103
15 13.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 249 KB. 113
16 14.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 255 KB. 106
17 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 250 KB. 102
18 16.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 244 KB. 103
19 17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 264 KB. 100
20 18.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจาก ทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 250 KB. 167
21 19.การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 241 KB. 95
22 20.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 239 KB. 93
23 21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 247 KB. 93
24 22.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 253 KB. 99
25 23.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 233 KB. 109
26 24.การขอเลขที่บ้าน 233 KB. 118
27 25.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 233 KB. 129
28 26.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 244 KB. 108
29 27.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 277 KB. 167
30 28.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 254 KB. 132
31 29.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 252 KB. 93
32 30.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 285 KB. 100
33 31.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 241 KB. 98
34 32.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 254 KB. 101
35 34.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 256 KB. 107
36 33.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 260 KB. 95
37 35.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 254 KB. 99
38 36.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 247 KB. 106
39 37.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 230 KB. 101
40 38.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 231 KB. 99
41 39.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 232 KB. 103
42 40.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใด เป็นคนสาบสูญ 231 KB. 95
43 41.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 133
44 42.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 232 KB. 114
45 43.การแจ้งขุดดิน 256 KB. 104
46 44.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 264 KB. 106
47 45.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 101
48 46.การแจ้งถมดิน 256 KB. 132
49 47.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 231 KB. 98
50 48.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 259 KB. 97
51 49.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 232 KB. 97
52 50.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 234 KB. 66
53 51.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 255 KB. 66
54 52.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 269 KB. 71
55 53.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง 237 KB. 70
56 54.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 238 KB. 67
57 55.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 243 KB. 70
58 56.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 238 KB. 63
59 57.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 237 KB. 65
60 59.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 237 KB. 65
61 60.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 242 KB. 65
62 61.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ 240 KB. 71
63 62.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 242 KB. 65
64 63.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 243 KB. 85
65 64.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 246 KB. 67
66 65.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 238 KB. 68
67 67.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 243 KB. 61
68 68.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 237 KB. 71
69 69.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 240 KB. 66
70 70.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ \"ตายหรือจำหน่าย\" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง 240 KB. 77
71 71.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 241 KB. 71
72 72.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 243 KB. 67
73 73.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 241 KB. 65
74 74.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 242 KB. 70
75 75.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 242 KB. 74
76 76.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด 244 KB. 64
77 77.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 238 KB. 65
78 78.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 236 KB. 69
79 79.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 233 KB. 65
80 80.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 238 KB. 68
81 81.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 63
82 82.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 240 KB. 74
83 83.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 65
84 84.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 235 KB. 68
85 85.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 237 KB. 65
86 86.การรับแจ้งการย้ายเข้า 237 KB. 72
87 87.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 240 KB. 74
88 88.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 238 KB. 66
89 89.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 237 KB. 69
90 90.การรับแจ้งการย้ายออก 241 KB. 72
91 91.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 242 KB. 68
92 92.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 236 KB. 59
93 93.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 236 KB. 71
94 94.การรับชำระภาษีป้าย 249 KB. 66
95 95.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 247 KB. 67
96 96.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 241 KB. 63
97 97.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 243 KB. 69
98 98.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 247 KB. 64
99 99.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 249 KB. 66
100 100. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 269 KB. 61
101 102. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 257 KB. 61
102 101.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต 670 KB. 41
103 ประกาศยกเลิกสำเนาบัตร 202 KB. 36

แชร์ให้เพื่อน: