เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 304 คน
สถิติเดือนนี้ 26591 คน
สถิติปีนี้ 292841 คน
สถิติทั้งหมด 2291356 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
 

ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสาร ได้จากรายการลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างนี้ หรือเลือกหมวดหมู่เอกสารจากรายการเมนูที่แสดงอยู่ด้านบน หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามชื่อหัวข้อที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลสุเทพ โทร.0-5327-7704

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คลิกที่นี่!!แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ 96_2342_election1.pdf (954 KB.)
ปฏิทินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ (กรณีครบวาระ) 96_2392_IMG.pdf (853 KB.)
ตารางการควบคุมการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ (กรณีครบวาระ) 96_2393_control.jpg (363 KB.)
แจ้งกำหนดจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 96_2394_election2.pdf (550 KB.)
ประกาศแจ้งกำหนดเรื่องจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น 96_2396_election3.pdf (914 KB.)
ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 96_2399_scan0005.pdf (67 KB.)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 96_2400_announcement2.pdf (66 KB.)
เสนอชื่อดำรงตำแหน่งรองนายก เลขานุการ และที่ปรึกษา 96_2410_Form1.pdf (73 KB.)
แจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง 96_2411_Form2.pdf (35 KB.)
ส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย 96_2412_Form3.pdf (131 KB.)
ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 96_2413_pt.pdf (293 KB.)
ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ. 96_2434_st.pdf (293 KB.)
สถานที่ปิดประประกาศ 96_2438_scan0002 p.pdf (93 KB.)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร 96_2525_scan0001.pdf (15 KB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อ 96_2572_name.pdf (121 KB.)
กำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี 96_2597_scan0001.pdf (71 KB.)
เขตเลือกตั้งที่2 96_2598_scan0002.pdf (74 KB.) 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com