วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เลือกหัวข้อย่อย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15 KB. 5
2 แบบประเมินพนักงานจ้าง 31 KB. 5
3 แบบเลื่อนขั้นข้าราชการ 98 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: