วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 93 คน
สถิติเดือนนี้ 9084 คน
สถิติปีนี้ 281078 คน
สถิติทั้งหมด 2662470 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 


คำแถลง 547_15266_470_14945_1.doc (231 KB.)
เทศบัญญัติ 547_15267_471_14946_2.doc (538 KB.)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ 547_15268_472_14943_new doc 2560-10-05 09.06.30_25601005090647.pdf (354 KB.)
งบกลาง 547_15269_473_14947_4.docx (50 KB.)
งานบริหารงานทั่วไป 547_15270_474_14948_5.docx (83 KB.)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 547_15271_475_14949_6.docx (47 KB.)
งานบริหารงานคลัง 547_15272_476_14950_7.docx (39 KB.)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 547_15273_477_14951_8.docx (54 KB.)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 547_15274_478_14952_9.docx (48 KB.)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 547_15275_479_14953_10.docx (53 KB.)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 547_15276_480_14954_11.docx (54 KB.)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 547_15277_481_14955_12.docx (59 KB.)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 547_15278_482_14956_13.docx (71 KB.)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 547_15279_483_14957_14.docx (45 KB.)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 547_15280_484_14958_15.docx (22 KB.)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 547_15281_485_14959_16.docx (117 KB.)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 547_15282_486_14960_17.docx (33 KB.)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 547_15283_487_14961_18.docx (38 KB.)
งานกีฬาและนันทนาการ 547_15284_488_14962_19.docx (28 KB.)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 547_15285_489_14963_20.docx (41 KB.)
งานส่งเสริมการเกษตร 547_15286_490_14964_21.docx (22 KB.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 547_15287_491_14965_22.docx (113 KB.)
รายงานประมาณการรายจ่าย 547_15288_492_14944_3 (1).doc (2.47 MB.) 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com