วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email : suthepcm@hotmail.com


โทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


  ติดต่อส่วนราชการภายใน
  0 5332 9251-2
  ห้องนายกเทศมนตรี
  ต่อ 105
  ห้องรองนายกเทศมนตรี (นายชนะ แสนใจ)
  ต่อ 130
  ห้องปลัดเทศบาล
  ต่อ 111
  ห้องรองปลัดเทศบาล
  ต่อ 104
  ห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ต่อ 112
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  ต่อ 132
  กองช่าง
  ต่อ 124
  กองสาธารณสุข
  ต่อ 110
  งานทะเบียนราษฎร
  ต่อ 133
  กองการศึกษา
  ต่อ 109
  กองคลัง
  ต่อ 120, 123
  กองสวัสดิการ
  ต่อ 103
  งานจัดเก็บรายได้
  ต่อ 121
  แผนที่ภาษี
  0 5332 8081
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
  0 5332 9192
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  0 5332 9191
  ห้องรับเรื่องร้องเรียน
  0 5381 1563
  ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (สถานีอนามัย)
  0 5332 9029
  แพทย์แผนไทย
  0 5332 9126