วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 255 คน
สถิติเดือนนี้ 18437 คน
สถิติปีนี้ 266161 คน
สถิติทั้งหมด 2647553 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เขียนสมุดเยี่ยม
  ข้อความที่: 55
วันที่
: 28 พฤศจิกายน 2555
ผู้เขียน: นางแสงจันทร์ มีผลกิข
 
   
   เรื่องการเผาอิฐ ใกล้โรงเรียนโป่งน้อย สงสารเด็กรอทานนายกใหม่สัญญาว่าจะจัดการ บ้านที่เผา ให้ย้ายไปเผาที่ตีนดอย ที่ไม่มีประชาชนเท่าไร ทำได้หรือยังถ้ายังไม่จัดการคงจะให้ท่านผู้ว่าราชการ มาจัดการเองไหม  
  ข้อความที่: 54
วันที่
: 01 มิถุนายน 2555
ผู้เขียน: พิทักษ์
อีเมล์: ekepitak@gmail.com
 
   
   ไม่แน่ใจว่า การเก็บขยะหน้าบ้านหน้ากองบิน 41 ฝั่งตลาดต้นพยอม เป็นเขตรับผิดชอบของตำบลสุเทพ หรือไม่ครับ เผื่อจะได้ติดต่อถูก ถุงดำประมาณ7-8 ถุง ยังไม่มีใครมาเก็บครับ ฝากข้อความไว้ครับ ขอบคุณครับ  
  ข้อความที่: 53
วันที่
: 14 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้เขียน: lanna
อีเมล์: info@hotmail.com
 
   
   ป้ายหน้าเทศบาลหน้าจะมีตัวอักษรภาษาล้านเพื่อบอกถึงเอกลักษ์ของเมืองล้านนา <iframe src=http://desmond.imageshack.us/Himg191/scaled.php?server=191&filename=suthep.png&res=medium></iframe>  
  ข้อความที่: 51
วันที่
: 09 กันยายน 2554
ผู้เขียน: นศ
 
   
   นายกเทศบาลไม่ตอบประชาชนเลยนะครับ  
  ข้อความที่: 50
วันที่
: 24 พฤษภาคม 2554
ผู้เขียน: หวังดี
 
   
   ขอเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องกับการเก็บขยะ ที่ข้างโรงเรียนบ้านโป่งน้อยขอให้เก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางมิใช่เอามากองอยู่ที่ข้างถนน มันดูไม่งามเพราะเป็นกลางหมู่บ้านอายแขกบ้านแขกเมืองที่เขามาเทียว จัดให้มีระเบียบหน่อยจะดูดีเพื่อส่วนรวม  
  ข้อความที่: 49
วันที่
: 26 เมษายน 2554
ผู้เขียน: fdfdf
อีเมล์: dfdf@hotmail.com
 
   
   เรื่อง สนามซ้อมแข่งมอเตอร์ไซค์วิบาก สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย เรียน นาย ทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สืบเนื่องจากการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวชุมชนผู้อยู่อาศัยรอบๆสนามซ้อมและสนามแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากในพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองดูแลของเทศบาลตำบลสุเทพ และนี่คือหนังสือร้องเรียนอีกหนึ่งที่ท่านก็ทราบดีว่า เราร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วแต่ท่านเพิกเฉยและไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่พวกเราจะดำเนินการต่อเนื่องผ่านทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้องถึงศาลปกครองเพราะเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่เกิดจากการส่งเสริมของเทศบาลตำบลสุเทพ พวกเราที่อาศัยอยู่บริเวณที่ดินว่างเปล่าซึ่งท่านมีส่วนส่งเสริมและอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก ซึ่งหากจะมี การใช้พื้นที่จัดการแข่งขันปีละครั้งก็คงไม่มีปัญหาพวกเรายินดีให้ความร่วมมือเพราะถือว่าแค่ใช้เพียงวันเดียว แม้จะมีการซ้อมล่วงหน้าหลายวันและได้รับความเดือดร้อนมากมายก็ตาม แต่หลังจากการแข่งขันประจำปีแล้วเสร็จวัยรุ่นนักแข่งทั้งหลายก็ยังคงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ต่อเนื่องจนกลายเป็นสนามซ้อมถาวรไปแล้ว มีการซ้อมทุกวันตอนเย็นทั้งวันธรรมดาและวันหยุดตลาดฤดูกาล ทั้งหน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว พวกเราอดทนมาหลายปีแล้ว และจะไม่ทนอีกต่อไป เคยร้องเรียนด้วยวาจา ด้วยตนเอง ร้องเรียนด้วยโทรศัพท์ ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านเวบไซต์ของท่าน ร้องเรียนเป็นเอกสาร แต่เรื่องเงียบหายและไม่ได้รับการแก้ไข พวกเราเสียภาษีให้ท้องที่ไม่เคยขาด เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่บกพร่อง พวกเรามีการศึกษา มีหน้าที่การงานมั่นคง ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลสุ เทพมาด้วยดีตลอด แต่ไม่ได้รับความสนใจจากท่านที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ประการใด พวกท่านไม่มีบ้านอยู่ใกล้ๆบริเวณสนามซ้อมคงไม่เดือดร้อนอะไร ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายเดช ทองคำ นายรุ่งโรจน์ เปียวะชา ประธานชมรมมอเตอร์ไซค์วิบาก ต.สุเทพ รวมทั้งตัวท่าน นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรี สุเทพ เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการใช้พื้นที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ เครืองจักรกลหนัก รถดับเพลิงของเทศบาลสุเทพ เพื่อการปรังปรุงปรับแต่งทำเลเพื่อจัดทำเป็นสนามแข่งขันและสนามซ้อม ซึ่งเรามีหลักฐานภาพถ่าย คลิปวิดิโอ ครบถ้วนพร้อมจะยื่นให้ศาลปกครองเพื่อประกอบคำวินิจฉัย ท่านไม่เคยคิดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้ชิดและรอบๆสนามซ้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลคแลนด์ หรือ ผู้ที่อยู่อาศัยหมู่ 6 หมู่ 15 และผู้อยู่อาศัยรอบๆสนามแข่งขัน การใช้พื้นที่ว่างเปล่าของเอกชนมาเป็นสนามซ้อมทำความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นการกระทำผิดต่อ พรบ.หลายฉบับ ได้แก่ พรบ.จราจร เพราะรถเหล่านี้ไม่เคยติดป้ายทะเบียนหรืออาจจะไม่เคยต่อทะเบียนเสียภาษีประจำปีก็เป็นได้ พรบ.สิ่งแวดล้อมซึ่งการซ้อมของนักซิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะและมลพิษได้แก่ควันพิษ คาร์บอนมอน็อกไซค์ที่เหม็นตลบอบอวลคละคลุ้งทุกเย็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตลอดมลพิษทางเสียงของเครื่องยนต์ที่แต่งเสียงรีดท่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพหู ซึ่งอยากให้ท่านนายกฯได้มายืนฟังตอนเย็นๆก็จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด และเป็นการกระทำผิดพรบ.สาธารณสุขซึ่งมีรายละเอียดด้านผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆมากมาย พวกเราชาวบ้านรอบๆบริเวณสนามซ้อมฯจะรวมตัวเพื่อเข้าไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดและเข้าพบเจ้าของที่ว่างดังกล่าวที่ปล่อยให้มีการใช้พื้นที่เป็นสนามซ้อมมอเตอร์ไซค์วิบากอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้านอย่างแสนสาหัส ซึ่งเจ้าของพื้นที่ต้องล้อม รั้วเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปใช้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยรอบๆ พวกเราจะไปสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อขอดูระวางเอกสารว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ของใครเพื่อจะได้ทำหนังสือแจ้งร้องเรียนเพื่อทราบว่าที่ดินของเขาได้ใช้เป็นที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยรอบๆ พวกเราขอให้ นาย ทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพไปดูตอนเย็นๆตั้งแต่สี่โมงกว่าๆไปจนถึงทุ่มว่านักซิ่งเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนแค่ไหนกับเวลาที่เป็นส่วนตัวของครอบครัว เรารู้สึกว่ามันจะมากเกินไปแล้ว กับเวลาที่อดทนมาหลายปี พวกเราเก็บเงินมาตลอดชีวิตเพื่อมาซื้อที่สร้างบ้าน แต่อยู่ๆก็มีสนามแข่งขันเกิดขึ้นในพื้นที่ๆซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัย เราได้ทราบข้อมูลมาว่าที่เกิดสนามแข่งขันดังกล่าวเพราะท่านหวังคะแนนเสียงกับนักซิ่งเหล่านี้ในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น หากท่านคิดอย่างนี้ท่านคิดผิดแล้ว เพราะพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือไม่เลือกหรือมีสิทธิ์ที่จะรณรงค์ไม่ให้เลือกผู้ที่ไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้อีก เราขอเตือนว่าขอให้ท่านอย่าเหลิงในอำนาจที่ได้รับมาจากประชาชนและมองข้ามความเดือดร้อนของราษฏรในเขตพื้นที่การดูแลของท่านเพราะยุคนี้ไม่มีใครกลัวใครอีกแล้ว อย่างไรก็ตามหากท่านยังมองไม่เห็นทางแก้ไขปัญหาและท่านยังอยากจะเอาใจนักซิ่งเหล่านี้เพื่อผลทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ ขอแนะนำให้ย้ายสนามแข่งขันนี้ไปไว้ใกล้ๆบ้านของท่าน หรือนำไปไว้ยังพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพใกล้เซเว่นอีเลฟเว่นติดกับถนนคลองชลประทานน่าจะเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์นี้ พวกเราจะทำหนังสือของความร่วมมือและเชิญผู้สื่อข่าวทุกสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มาทำข่าวการร้องทุกข์นี้ทุกช่อง ทุกสำนักพิมพ์และ ทุกสถานี และจะขอให้ผู้สื่อข่าวมาทำข่าวและขอสัมภาษณ์ความเห็นท่านทุกๆสัปดาห์ว่าท่านได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะเราได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและอดทนมาเกินพอแล้วและจะไม่อดทนต่อไปอีก ส่วนอีกท่างหนึ่งพวกเราจะยื่นเรื่องถึงศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองฉุกเฉินประกาศห้ามไม่ให้นักซิ่งทั้งหลายใช้เป็นสนามซ้อมและสนามแข่งขันอีกต่อไปหากยังไม่ได้รับคำตอบจากเทศบาลตำบลสุเทพ รวมทั้งให้ศาลเรียกเจ้าของพื้นที่มารับทราบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามซ้อมแข่งขันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปจักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ ชาวบ้าน-ชาวชุมชน ผู้อยู่อาศัยรอบๆสนามซ้อมทุกหมู่บ้าน และชาวชุมชนเชียงใหม่เลคแลนค์ สำเนาถึง : 1. นาย จรัญ ขันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 2. นายเดช ทองคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที้ 15 3. นายรุ่งโรจน์ เปียวะชา ประธานชมรมมอเตอร์ไซค์วิบาก  
  ข้อความที่: 47
วันที่
: 29 มีนาคม 2554
ผู้เขียน: คุณโอ
อีเมล์: thepsaena_1957@hotmail.com
 
   
   ความแตกแยกในสังคมบ้านเรามีมานานแล้วครับยากที่จะแก้ไขเยียวยา นอกจากให้การศึกษา ให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น เรียนรู้ ศึกษาพฤติกรรมนักการเมืองตั้งแต่ระดับตำบลไปถึงระดับประเทศ ควบคุมคนกลุ่มนี้ให้ได้ เพราะพวกเขาเหล่านั้น พวกท่านเป็นผู้เลือกไปเป็นตัวแทนของท่าน  
  ข้อความที่: 46
วันที่
: 29 มีนาคม 2554
ผู้เขียน: คุณโอ
อีเมล์: thepsaena_1957@hotmail.com
 
   
   เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 54 ได้มาเที่ยวงานวัน อสม.เทศบาลตำบลสุเทพ เห็นมีกิจกรรมของชาว อสม. ก็ดูเข้าท่าดี แต่ละตำบลก็มีกิจกรรมเอกลักษณ์ของตัวเอง เห็นแล้วก็น่าชื่นชม ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม ก็ถือว่าชุมชนแต่ละชุมชน รณรงค์ในด้านสุขอนามัย หากไม่มีคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อเสียสละ บ้านเราก็คงยังแย่ แต่ที่แนุ่ๆ เทศบาลตำบลสุเทพเรา ควรรณรงค์กิจกรรมการดื่มเหล้าให้น้อยลงมันน่าจะดีกว่านี้มาก ทุกวันนี้ผมคิดว่า ตัวปัญหาคือผู้นำชุมชนไม่เป็นตัวอย่างยังมอมเมาไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไร ผมดูแล้วต้องมีเหล่ามาก่อน จะไปทัศนศึกษาก็ดีก็ต้องกินเหล้า และส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่ดื่มเหล้าในปัจจุบัน ขอฝากเรื่องนี้ให้กับผู้นำชมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน อย่ามัวแต่จะเดินตามก้นนักการเมือง  
  ข้อความที่: 45
วันที่
: 13 มกราคม 2554
ผู้เขียน: อบต.กลันทา
อีเมล์: kalanta1@hotmail.com
 
   
   จะไปศึกษาดูงาน บ่ายวันที่ 20 มกราคม 2554 เรื่องการจัดทำแผนที่ภาษี จาก อบต.กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อกลับมาที่ เบอร์044029336 หรือติดต่อทางเมล์ Kalanta1@hotmail.com  
  ข้อความที่: 41
วันที่
: 10 กันยายน 2553
ผู้เขียน: คนบ้านใกล้
 
   
   เว็ปสวยน๊ะคะ...ช่วยลงข้อมูลกิจกรรมมากๆๆหน่อยค่ะ .. นายกขยันทำงานมากหน่อยๆๆนะคะ แล้วจะมาเยี่ยมอีกค่ะ  
หน้า. 1 [2] 3 4 5 6       
เขียนสมุดเยี่ยม
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
เลือกสีพื้น          
ข้อความ *
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com