เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 687 คน
สถิติเดือนนี้ 17452 คน
สถิติปีนี้ 109346 คน
สถิติทั้งหมด 2490738 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เขียนสมุดเยี่ยม
  ข้อความที่: 40
วันที่
: 04 กันยายน 2553
ผู้เขียน: ชาวดอย
อีเมล์: chaock@hotmail.com
 
   
   ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กชายหม่องแล้วอยากจะด่าผู้ใหญ่ ทำไมท่านปลัดเทศบาลจะโปรโมตตัวเองสร้างข่าวให้กับตำบลโดยอาศัยหากินรังแกเด็กหรือไง ทำไมพวกคุณนี้ไม่มีความคิดที่มองอนาคตไกลของตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติตัวเองบ้างเลยหรือว่ะ เด็กเขามีความสามารถตั้งแต่เล็กแถมยังเคยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมาแล้วทำไมไม่รีบดำเนินการรับเป็นราษฏรเป็นทรัพยกรบุคคลของชาติเลยล่ะ นี้ถ้าเป็นอย่างอเมริกาอังกฤษหรือแถบยุโรปถ้าเขาเจอเด็กๆที่มีความสามารถอย่างงี้เขาจะรีบพิจราณาเป็นกรณีพิเศษ ไอ้เรื่องกฏหมายนั้นมันต้องมีช่องทางออกได้เพราะกฏหมายนั้นก็คนเรานี้แหล่ะเป็นคนกำหนดสร้างขึ้นมาเองย่อมมีทางออดได้โดยเฉพาะเรื่องดีๆสิ่งดีๆอยางงี้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเราในอนาคต ผมไม่รู้ว่าไอ้ปลัดนายธัญศักดิ์คนนี้ใช่สมองคนหรือสมองอะไรมาคิดในเรื่องทำไมมันยิ่งกว่าควายเสียอีก  
  ข้อความที่: 39
วันที่
: 23 สิงหาคม 2553
ผู้เขียน: ผู้หวังดีคับ
อีเมล์: glohl@hotmail.com
 
   
   เวปสวยคับ..แวะมาเยี่ยมดีใจคับเห็นภาพสวยๆเยอะ...เป็นคนไม่ชอบอ่านคับ..  
  ข้อความที่: 38
วันที่
: 10 กรกฎาคม 2553
ผู้เขียน: ชาวสุเทพ
 
   
   อนาคตอันใกล้นี้ความแตกแยกจะเกิดขึ้นในตำบลนี้เพราะข้าราชการเป็นตัวการยุยงชาวบ้านให้แตกความสามัคคีแบ่งฝักแบ่งฝ่าย..อนาจใจยิ่ง  
  ข้อความที่: 37
วันที่
: 16 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้เขียน: นภา
อีเมล์: ani@hotmail.com
 
   
   เป็นกำลังใจให้นายกทวีพงษ์ ทำดีต่อไป  
  ข้อความที่: 36
วันที่
: 09 ธันวาคม 2552
ผู้เขียน: ผู้หวังดี
อีเมล์: ไม่มีครับ@hotmail.com
 
   
   เวปสวยครับ แต่ข้อมูลยังไม่ครบ อยากเห็นรูปพนักงานจ้างด้วยครับ  
  ข้อความที่: 35
วันที่
: 29 พฤศจิกายน 2552
ผู้เขียน: แพร
อีเมล์: natonmo3584@hotmail.com
 
   
   เว๊ปนี้ สวยมาก ๆ เลยค่ะ  
  ข้อความที่: 30
วันที่
: 22 ตุลาคม 2552
ผู้เขียน: กัญญาณัฐ ฉิมสุด
อีเมล์: Ganyanad19@hotmail.com
 
   
   จากคนตาก เห็นรูปพี่อัจ รา จงประกิจแล้ว ใช่พี่ขวัญหรือเปล่า ถ้าใช่ติดต่อกลับมาหน่อยนะ เคยทำงานด้วยกันใหม่คิดว่าน่าจะใช่  
  ข้อความที่: 29
วันที่
: 25 สิงหาคม 2552
ผู้เขียน: ศักดิ์
อีเมล์: somsak254@hotmail.com
 
   
   ถามนิด..ทำมัยไม่ลงรูปพนักงานจ้าง..บ้างครับ..เช่น ฝ่ายไหนมีเท่าไหร่กี่คนลงให้หมดเลยครับ..น้อยใจนะ..ไม่ได้โชว์เลยต้องโชว์ตาม hi5 อะ.. ลงรูปเถอะครับ..จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร..ไม่ต้องเน้นราชขการเต็มขั้นหรอก..ทำเลยนะครับผม Comment ..เพื่อการดูดีนะครับท่าน...  
  ข้อความที่: 28
วันที่
: 13 สิงหาคม 2552
ผู้เขียน: อยากเห็นความเจริญ
 
   
   มีการพัฒนาหลายด้านดีมาก แต่บริการประชาชนไม่ทั่วถึงร้องทุกข์ไม่ได้รับการแก้ไข ที่สำคัญควรมีการพัฒนาจิตใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในให้มากเรื่องศิลธรรมจริยธรรม จะทำให้เทศบาล ดูดีขึ้นเยอะ  
  ข้อความที่: 26
วันที่
: 13 พฤษภาคม 2552
ผู้เขียน: ภูมรินทร์ อ่อนอยู่
อีเมล์: phumarin_nu@hotmail.com
 
   
   คิดถึงอาจารย์ค่ะ  
หน้า. 1 2 [3] 4 5 6       
เขียนสมุดเยี่ยม
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
เลือกสีพื้น          
ข้อความ *
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com