เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 688 คน
สถิติเดือนนี้ 17453 คน
สถิติปีนี้ 109347 คน
สถิติทั้งหมด 2490739 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เขียนสมุดเยี่ยม
  ข้อความที่: 15
วันที่
: 03 กันยายน 2551
ผู้เขียน: ดำรงค์ ล้อมลาย
อีเมล์: dumr.pea@gmail.com
 
   
   ไม่มีโอกาศมาเชียงใหม่แวะมาเยี่ยมทางเวฟ  
  ข้อความที่: 14
วันที่
: 25 สิงหาคม 2551
ผู้เขียน: ป.....
 
   
   นายกคนหล่อ สู้ๆๆ  
  ข้อความที่: 13
วันที่
: 25 สิงหาคม 2551
ผู้เขียน: 8o.ornhomuj
 
   
   ฝากช่วยดูแล พนักงานทำความสะอาดถนน ในหมู่บ้านหมู่ที่ 13  
  ข้อความที่: 12
วันที่
: 25 สิงหาคม 2551
ผู้เขียน: คนในพื้นที่
 
   
   ฝากช่วยดูแล เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนหนทางหน่อย รู้สึกว่าทำงานไม่ดี  
  ข้อความที่: 11
วันที่
: 31 กรกฎาคม 2551
ผู้เขียน: Ananda
อีเมล์: anan_1@hotmail.com
 
   
   วันนั้นตี่ไป ไฟฟ้าดับพอดี ดวงบ่ดีเนอะ วันหลังไปใหม่เน้ออ้ายเน้อ !!  
  ข้อความที่: 10
วันที่
: 23 กรกฎาคม 2551
ผู้เขียน: ศักดิ์
อีเมล์: somsak_22@hotmail.com
 
   
   ผมเข้าไปที่เทศบาล..รู้สึกบรรยากาศอึมครึมยังไงไม่รู้..  
  ข้อความที่: 9
วันที่
: 19 มิถุนายน 2551
ผู้เขียน: อ.ต๋อย ดนตรี
อีเมล์: jom139@yahoo.co.th
 
   
   เป็นกำลังใจให้นายก A นะครับ สู้ๆๆ ไม่ต้องหวั่นกับอุปสรรค ถือคติ ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ.  
  ข้อความที่: 8
วันที่
: 19 มิถุนายน 2551
ผู้เขียน: Mayuree
อีเมล์: tip@hotmai.com
 
   
   เท่าที่ดู ท่านเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งไม่กี่เดือน ควรให้เวลาคนทำงานนะครับ  
  ข้อความที่: 7
วันที่
: 06 พฤษภาคม 2551
ผู้เขียน: ลูกศิษญ์ขุนกัณฑ์
 
   
   เมื่อไรครับทั่นนายกศึกภายในเทศบาลจะสงบเสียทีมีกระแสมาว่าเทศบาลชุดนี้ไปค่อนข้างลำบากนายกคนเก่ามาแรงนะครับเป็นห่วงเลยคุยให้ฟัง  
  ข้อความที่: 6
วันที่
: 02 พฤษภาคม 2551
ผู้เขียน: คนช่างทอง
 
   
   ท่านนายกอย่าลืมนโยบายและสัญญาที่ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งนะครับผม  
หน้า. 1 2 3 4 [5] 6       
เขียนสมุดเยี่ยม
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
เลือกสีพื้น          
ข้อความ *
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com