วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 237 คน
สถิติเดือนนี้ 18419 คน
สถิติปีนี้ 266143 คน
สถิติทั้งหมด 2647535 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[08 ต.ค. 2561]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[02 ต.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
ทต.สุเทพ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 จัดโครงการ "Central Green Project Chiangmai : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561"
18 ตุลาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ "Central Green Project Chiangmai : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561" ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 ณ ลานจอดรสบัสศูนย์การค้า... [18 ต.ค. 2561]
 
นายก นำทีมบริหารร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 41 ปี
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนางสุภา รอดจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 41 ปี 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน41 เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 [02 ต.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[21 ก.ย. 2561]
 
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจ้างเหมาบริการขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ประกาศ 17 กันยายน  2561   วันที่สิ้นสุดประกาศ  20 กันยายน 2561 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep... [17 ก.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560
[21 มี.ค. 2561]
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ผาลาดตะวันรอน
ผาลาดตะวันรอน เป็นร้านอาหารที่ทั้งคนในและนอกพื้นที่เชียงใหม่ชื่นชอบ ในบรรยากาศที่แสนร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติป่าไม้และน้ำตกผาลาด สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งเมือง ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถมองเห็นความงามของเมืองเชียงใหม่ได้เต็มตา ส่วนอาหารของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูขึ้นชื่อ มีทั้ง ขาหมูตะวันรอน ออเดิฟเมือง กระหล่ำปีทอดน้ำปลา ขาหมูเยอรมัน ต้มโคร้งปล...

 
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา


 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ร้านเหล้า เสียงดัง ผู้อาศัยใน.. 09 ต.ค. 61[00:08] 35/2
ขอบคุุณกู้ภัย ต.สุเทพ จินตนา 03 ต.ค. 61[19:14] 36/3
ลดการเผา วิทยา 29 ส.ค. 61[20:57] 59/1
สอบถามหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร.. ธนวันต์ 16 ส.ค. 61[16:08] 50/1
ขอบคุณช่างไฟฟ้า ลูกบ้านชญย.. 10 ส.ค. 61[09:16] 52/0
การก่อสร้างต่อเติมของ หอพักภูวรเพลส บ้าน.. สมยศ 01 ส.ค. 61[11:04] 88/2
แจ้งไฟกิ่งเสีย ปชช.ในพื้น.. 02 ก.ค. 61[20:59] 64/1
ร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยร.. TW 27 มิ.ย. 61[10:54] 133/1
กลุ่มงานเยาวชนเทศบาล นภัสลดา 18 มิ.ย. 61[10:52] 104/1
ขยะขิ้นใหญ่สามารถิ้งได้ที่ไหน เรนุกา 06 มิ.ย. 61[10:10] 131/0
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com