วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 297 คน
สถิติเดือนนี้ 9054 คน
สถิติปีนี้ 27035 คน
สถิติทั้งหมด 2721475 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน
ด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จะได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส     /ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามความจำเป็น และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคร... [12 ก.พ. 2562]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[11 ก.พ. 2562]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและคณะฯ เข้าร่วมโครงการทำแนวกันไฟป่าและเฝ้าระวังไฟป่า ประจำปี 2562
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการและร่วมทำแนวกันไฟกับชาวบ้าน ในโครงการทำแนวกันไฟป่าและเฝ้าระวังไฟป่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จุดตรวจไฟป่าบ้านม้งดอยปุย [12 ก.พ. 2562]
 
เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับรางวัลระดับดี ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาค
เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับรางวัลระดับดี ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาค จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [30 ม.ค. 2562]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 36 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ และผนังกันดิน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
[15 ก.พ. 2562]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถรางไฟฟ้า จำนวน 4 คัน
[14 ก.พ. 2562]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560
[21 มี.ค. 2561]
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ร้าน The Volcano
ร้าน The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เป็นร้านขนมปังปิ้งแนวใหม่ตั้งอยู่ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์ เข้าไปในร้านแล้วหยิบป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพราะเวลาสั่งให้เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปในใบรายการด้วย พนักงานจะได้นำมาเสริฟ์ได้ถูกโต๊ะ มีรายการหลากหลายให้เลือกมากมาย มีขนมปัง ท็อปปิ้งและพร็อพ สามารถสร้างเมนูในแบบที่เ...

 
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา


 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขอเบอร์ที่ติดต่อหน่อยงานดูแลเรื่องเดือดร.. ไม่ไหวแล้ว 04 ก.พ. 62[23:29] 31/2
เสียงดนตรี ร้านเหล้าดัง Nisagnui u.. 04 ก.พ. 62[23:27] 16/0
ปัญหาฝุ่นละออง คนร่วมทาง 29 ม.ค. 62[16:17] 20/0
ได้โปรด จัดการเรื่องเสียงเพลงของร้านเหล้.. คนบ้านใกล้ 21 ม.ค. 62[23:31] 45/0
แจ้งไฟส่องสว่างเสาไฟฟ้าดับ สมศักดิ์ 21 ม.ค. 62[01:07] 26/0
สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเพียบ www.tuleaders.c.. popo 20 ม.ค. 62[10:20] 22/0
แจ้งไฟถนนเสียสองจุดครับ ในซอยจันทร์หอม Jo 05 ม.ค. 62[21:26] 38/0
ผู้ใช้ถนนเส้นเชื่อมโยงบ้านห้วยทราย-สันลม.. ขอความเป็น.. 05 ม.ค. 62[21:03] 42/0
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 01 ม.ค. 62[19:56] 31/0
ฝาท่อระบายน้ำแตกหัก ไพรัช 27 ธ.ค. 61[18:08] 587/1
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com