เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 91 คน
สถิติวันนี้ 1512 คน
สถิติเดือนนี้ 25327 คน
สถิติปีนี้ 364138 คน
สถิติทั้งหมด 2362653 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2560
ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ชำระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราค่ะ1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 25612. ภาษีป้าย ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 - 30 มีนาคม 25613. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2561ณ ฝ่ายพ... [30 พ.ย. 2560]
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
[29 พ.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 10
เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มช. โดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช. จัดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 10" โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราช... [10 ธ.ค. 2560]
 
ทต.สุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ [09 ธ.ค. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
[13 ธ.ค. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องพร้อมติดตั้งเพดานฉาบเรียบและโครงหลังคา ภายในอาคาร ศพด.ม .13
[12 ธ.ค. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 4"
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านพาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 4" ภายใต้แนวคิด "Green Wonderland มหัศจรรย์โลกสีเขียว เรียนรู้จากธรรมชาติ เปิดโลกกว้าง แห่งจินตนาการ" ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานหลวง... [25 ก.ค. 2559]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
วัดฝายหิน
วัดฝายหินสถานที่ตั้งและเนื้อที่ของวัด    วัดฝายหิน เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงดอย เลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวาเศษ ตำแหน่งที่ดิน ๑๓ ระวาง ๓ฏ เลขที่ดิน ๕๔ หน้าสำรวจ ๕๕๓๒ ตำบลสุเทพ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๘๙๙ เล่มที่ ๕๔๙ หน้า ๙๙ อำเภอเมืองเชีย...

 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)  ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT...

 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุงพื้นผิวถนนบริ.. ผู้ใช้รถใช.. 04 ธ.ค. 60[18:09] 29/2
การเผา กลิ่นรบกวน ณัฐพล 04 ธ.ค. 60[14:14] 19/1
เทศบาล ต. สุเทพกับวันสิ่งแวดล้อมไทย เฉลิมพล 04 ธ.ค. 60[06:31] 31/2
แจ้งช่วยเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งเสียสองจุดในซอย.. จินตนา 29 พ.ย. 60[20:48] 33/2
ถึงเวลาจัดการและจัดระเบียบการปิดป้ายโฆษณ.. เฉลิมพล 28 พ.ย. 60[13:22] 36/1
สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น2 สมัคร ผูกพ.. 28 พ.ย. 60[09:42] 33/3
ร้านเหล้า โซน box box เปิดเสียงดังมาก Teerawut 28 พ.ย. 60[00:01] 42/3
เรื่องเก็บขยะ P 27 พ.ย. 60[09:53] 32/1
ไฟสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ใช้สนาม.. 26 พ.ย. 60[21:57] 32/0
ร้องเรียนการจอดรถ ศิรินารถ 21 พ.ย. 60[11:16] 71/1
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com