วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 276 คน
สถิติเดือนนี้ 6860 คน
สถิติปีนี้ 301466 คน
สถิติทั้งหมด 2682858 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมงาน "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม พิธีนมัสการและสมโภชพระธาตุสารีริกธาตุ และกิจกรรมธรรมสัญจร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนา "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระธาตุแ... [04 ธ.ค. 2561]
 
4 ธันวาคม ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทุกร้านงดใช้ถุงพลาสติก
4 ธันวาคมนี้ วันสิ่งแวดล้อมไทย ออกจากบ้านไปซื้อของตามห้าง ตามร้านสะดวกซื้อ พกถุงผ้าหรือตะกร้าไปด้วยนะคะ  [19 พ.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มุ่งสู่สุเทพเมืองงาม อย่างยั่งยืน"
11 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "สุเทพเมืองงาม อย่างยั่งยืน" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่... [11 ธ.ค. 2561]
 
จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา [07 ธ.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประก่าศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03 ธ.ค. 2561]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้าน โป่งน้อย ตำบลสุเทพ
[16 พ.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560
[21 มี.ค. 2561]
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย
ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย เป็นตำหนักเทพหอศิลป์จิตรกรรมไทยซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2541 ผู้ก่อตั้งคือนายเข้ม มฤคพิทักษ์ มีความเป็นมาคือ ภูมิหลังผู้ก่อตั้งเกิดบนเรือนไม้โบราณริมแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงผูกพันกับไม้มาตั้งแต่เด็กโตขึ้นได้สะสมไม้เอาไว้มากมาย ปี 2541 ได้สร้างบ้านไม้เพื่อเป็นบ้านอยู่อ...

 
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา


 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เสียงดนตรีจากร้านเหล้า ฮิมดอย boxbox Nuttanon 09 ธ.ค. 61[23:11] 8/1
เสาสัญญาณโทรศัพท์ มัจจุราชเงียบ ชาวบ้านหมู.. 06 ธ.ค. 61[10:55] 12/0
ถนนที่ไร้วินัย-ไร้วัฒนธรรม เฉลิมพล 26 พ.ย. 61[06:57] 26/1
สอบถามเรื่องร้านเหล้า ฝั่งตรงข้ามร้านกาแ.. Teerawut n.. 14 พ.ย. 61[23:28] 45/1
ขอรบกวนตัดต้นไม้ใหญ่ ซึ่งต้องใช้กระเช้า ราตรี 08 พ.ย. 61[13:09] 47/1
ขยะจากพลาสติก-เทศบาลคิดอย่างไร? เฉลิมพล แซ.. 08 พ.ย. 61[08:28] 34/0
ถนนเป็นหลุม วิโรจน์ 24 ต.ค. 61[23:07] 50/1
ร้านเหล้า เสียงดัง ผู้อาศัยใน.. 09 ต.ค. 61[00:08] 86/2
ขอบคุุณกู้ภัย ต.สุเทพ จินตนา 03 ต.ค. 61[19:14] 81/3
ลดการเผา วิทยา 29 ส.ค. 61[20:57] 85/1
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com