เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 1045 คน
สถิติเดือนนี้ 22186 คน
สถิติปีนี้ 159543 คน
สถิติทั้งหมด 2158058 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <23 มิ.ย. 60>

23 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยการจัดงานในครั้งนี้โรงเรียนโป่งน้อยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสุเทพและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 <19 มิ.ย. 60>

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 19 มิถุนายน 2560
โครงการ "ร้อยดวงใจ จิตอาสาตำบลสุเทพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" <15 มิ.ย. 60>

15 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "ร้อยดวงใจ จิตอาสาตำบลสุเทพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ดูงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ <05 มิ.ย. 60>

5 มิถุนายน 2560 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพมีแนวนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นโรงเรียนอนุบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และตณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์1 และโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย <02 มิ.ย. 60>

2 มิถุนายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย นำโดย นายศตพล วงค์วิริยะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 จัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลสุเทพ <29 พ.ค. 60>

29 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับกองบิน 41 จัดโครงการจัดโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลสุเทพ ณ กองบิน 41 โดยมี รศ.ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหา และมีหน่วยงานราชการ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ
ทต.สุเทพ จัด "โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน" เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น <27 พ.ค. 60>

27 พฤษภาคม 2560 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน" เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกสอนเครื่องดนตรีล้านนา สะล้อ ซอ ซึงและขลุ่ย โดยมี อ.สุเนตร ธีระวัฒน์สกุล และ อ.ลักขณา ธีระวัฒน์สกุล พร้อมทีมวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ฝึกสอน เปิดเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 30 ก.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทต.สุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำบลสุขภาวะ <24 พ.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำบลสุขภาวะ โดย ศึกษาดูงานด้านกิจการสภาฯและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานกิจการสภาฯและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 21-24 พฤษภาคม 2560
ทต.สุเทพมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <16 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางศรีลา บุตรเขียว ประชาชนหมู่ที่ 6
นายก ทต.สุเทพ ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยบ้านดอยปุย <16 พ.ค. 60>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ นายภูจรัส จิรภากร ซึ่งนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ครอบครัวของนายภูจรัส จิรภากร ราษฎรบ้านดอยปุย บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ เด็กหญิงขวัญดาว จิรภากร และเด็กหญิงพีรญา จิรภากร บุตรของนายภูจรัส จิรภากร ซึ่งถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโพสต์ข้อความออนไลน์กล่าวหาว่า เด็กหญิงทั้งสองคนลักทรัพย์(นาฬิกาข้อมือ) ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2560

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com