เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 73 คน
สถิติวันนี้ 339 คน
สถิติเดือนนี้ 26626 คน
สถิติปีนี้ 292876 คน
สถิติทั้งหมด 2291391 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" <20 ต.ค. 60>

19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการศึกษาดูงานพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ผู้แทนสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และคณะกรรมการหมู่บ้านสันลมจอย ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายกสุเทพนำคณะผู้บริหาร สท.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง <04 ต.ค. 60>

4 ตุลาคม 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรทอง 9 ชั้น หรือองค์นพปฏลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ทต.สุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้บ้านห้วยทราย และบ้านช่างทอง <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 โดยมีนายวนารักษ์ ทิพย์ชมพู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และนายเดช ทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนหมู่ที่ 7 และ 15 ร่วมกันปลูก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ มอบต้นดอกดาวเรืองให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบดอกดาวเรืองให้โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เพื่อใช้ปลูกบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อ โดยมี นายวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพเป็นผู้รับมอบ
ทต.สุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา และประชาชนหมู่ที่ 2 ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และประชาชนบ้านห้วยแก้ว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ-ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณโค้งขุนกัณฑ์ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพเป็นผู้รับมอบดอกดาวเรือง และมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย <28 ก.ย. 60>

28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยการชักธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย <26 ก.ย. 60>

26 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอสุเทพ - ปุย โดย นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีการลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2 พร้อมกันนี้มีพิธีมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสาธารณภัยฯ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี ศรีบุญเรือง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
ทต.สุเทพ เปิดตลาดต้องชม "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย" <22 ก.ย. 60>

22 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย" โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนาง อรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ตลาดต้องชมให้แก่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ซึ่งตลาดแห่งนี้เปิดขายสินค้าโอทอปของชุมชน สินค้าท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และพืชผักปลอดสารพิษ โดยจะเปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย (การยศาสตร์ในสำนักงาน "Ergonomics in office") <16 ก.ย. 60>

16 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย (การยศาสตร์ในสำนักงาน "Ergonomics in office") เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ให้ทำงานอย่างปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ธรรมสโรช พยาบาลชำนาญการ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ และนายอำนาจ วงศ์เจริญ พยาบาล จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com