เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 25220 คน
สถิติปีนี้ 25220 คน
สถิติทั้งหมด 2406612 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม <20 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม พร้อมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ในงาน "แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง" ในศุกร์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือท่องเที่ยวตำบลสุเทพเป็นที่ระลึก และผู้ที่ร่วมปั่นจักรยานจะได้รับเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่ระลึกอีกด้วย

เชิญร่วมชมการแข่งขัน "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" <17 ก.พ. 58>

เชิญร่วมชมการแข่งขัน "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม โดยจะเริ่มการแข่งขันนัดแรก วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป พบกับฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม สภ.ภูพิงค์ฯ พบกับทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ นำโดย นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง <17 ก.พ. 58>

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555)


ประกาศ 1238_12388_scan0001.pdf (400 KB.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 <14 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพในวันและเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-329192
ขอเชิญร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" <23 ม.ค. 58>

ขอเชิญชาวตำบลสุเทพร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" (ครั้งที่ 1) โดยมีบริการ ดังนี้
- ตัดผม จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่


- ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์จาก บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ 


- บริการงานทะเบียนราษฎร์

- แจกกล้าพันธุ์ไม้ ปุ๋ยหมัก และน้ำ EM


- ตรวจสุขภาพทั่วไป จาก รพ.ช้างเผือก (ผู้ที่ต้องการตรวจเบาหวาน ให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน และผู้ที่ต้องการตรวจหาระดับไขมันในเลือดให้งดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 19.00 น.)

- ตรวจวัดสายตา

- สมัครกองทุนวันละบาท และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ


- ให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการช่างต่างๆ


- รับชำระภาษี และให้คำปรึกษาด้านทะเบียนพาณิชย์

ท่านสามารถรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

 


ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 <08 ม.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย พบกับการแสดงโชว์เฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์ต่างๆ  รับของที่ระลึกและรางวัลตลอดกิจกรรม
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธาณภัย <08 ม.ค. 58>
ประกาศรับสมัครงาน 1200_12040_scan0002.pdf (42 KB.)
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558 <20 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพของเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558

ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558

ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม 2558

ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2558

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ชำระได้ตลอดปี

โดยท่านสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โทร.053-329251-2 ต่อ 121 / โทรสาร ต่อ 106

 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 1188_11936_10657501_10203242591722021_742494115_n.pdf (49 KB.)
จัดทำช่องทางพิเศษแยกบ้านอุโมงค์ เริ่มเปิดทดลองใช้งานแล้ววันนี้ <17 ธ.ค. 57>

เจ้าหน้าที่จราจร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันดำเนินการจัดทำช่องทางพิเศษ ณ แยกบ้านอุโมงค์ ถนนคันคลองชลประทาน โดยเริ่มเปิดทดลองการใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจร ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางด้วยความระมัดระวัง
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 <16 ธ.ค. 57>
ประกาศรับสมัคร 1363_13131_scan0001 (3).pdf (57 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com