วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 159 คน
สถิติเดือนนี้ 18341 คน
สถิติปีนี้ 266065 คน
สถิติทั้งหมด 2647457 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <30 เม.ย. 58>
กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ 1330_12730_scan0003 (2).pdf (17 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <20 เม.ย. 58>
ประกาศรับสมัครงาน 1316_12648_scan0008.pdf (387 KB.)
แนบท้ายประกาศ 1316_12764_scan0001.pdf (117 KB.)
ประกาศห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย <23 มี.ค. 58>

ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย


ประกาศ 1279_12558_scan0002 (3).pdf (36 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <19 มี.ค. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1277_12557_scan0001 (3).pdf (23 KB.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ครั้งที่ 2) <11 มี.ค. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2)


ประกาศรับสมัครงาน 1266_12514_scan0001 (2).pdf (49 KB.)
ท่านสามารถรับใบประกาศนียบัตรงาน ตามรอยจอบแรกครูบาศรีวิชัย 2557 ได้แล้ว!!! <03 มี.ค. 58>

ท่านสามารถรับใบประกาศนียบัตร ประกวดพระเครื่อง ในงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย 2557 ได้แล้วค่ะ ติดต่อขอรับได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ หรือ โทร 053-329192
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <24 ก.พ. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ประกาศ 1249_12416_scan0003.pdf (52 KB.)
ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 <24 ก.พ. 58>

ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม <20 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม พร้อมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ในงาน "แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง" ในศุกร์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือท่องเที่ยวตำบลสุเทพเป็นที่ระลึก และผู้ที่ร่วมปั่นจักรยานจะได้รับเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่ระลึกอีกด้วย

เชิญร่วมชมการแข่งขัน "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" <17 ก.พ. 58>

เชิญร่วมชมการแข่งขัน "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม โดยจะเริ่มการแข่งขันนัดแรก วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป พบกับฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม สภ.ภูพิงค์ฯ พบกับทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ นำโดย นายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com