วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 323 คน
สถิติเดือนนี้ 18505 คน
สถิติปีนี้ 266229 คน
สถิติทั้งหมด 2647621 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง <17 ก.พ. 58>

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555)


ประกาศ 1238_12388_scan0001.pdf (400 KB.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 <14 ก.พ. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพในวันและเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-329192
ขอเชิญร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" <23 ม.ค. 58>

ขอเชิญชาวตำบลสุเทพร่วมโครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" (ครั้งที่ 1) โดยมีบริการ ดังนี้
- ตัดผม จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่


- ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์จาก บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ 


- บริการงานทะเบียนราษฎร์

- แจกกล้าพันธุ์ไม้ ปุ๋ยหมัก และน้ำ EM


- ตรวจสุขภาพทั่วไป จาก รพ.ช้างเผือก (ผู้ที่ต้องการตรวจเบาหวาน ให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน และผู้ที่ต้องการตรวจหาระดับไขมันในเลือดให้งดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 19.00 น.)

- ตรวจวัดสายตา

- สมัครกองทุนวันละบาท และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ


- ให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการช่างต่างๆ


- รับชำระภาษี และให้คำปรึกษาด้านทะเบียนพาณิชย์

ท่านสามารถรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

 


ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 <08 ม.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย พบกับการแสดงโชว์เฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์ต่างๆ  รับของที่ระลึกและรางวัลตลอดกิจกรรม
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธาณภัย <08 ม.ค. 58>
ประกาศรับสมัครงาน 1200_12040_scan0002.pdf (42 KB.)
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558 <20 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพของเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558

ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558

ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม 2558

ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2558

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ชำระได้ตลอดปี

โดยท่านสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โทร.053-329251-2 ต่อ 121 / โทรสาร ต่อ 106

 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 1188_11936_10657501_10203242591722021_742494115_n.pdf (49 KB.)
จัดทำช่องทางพิเศษแยกบ้านอุโมงค์ เริ่มเปิดทดลองใช้งานแล้ววันนี้ <17 ธ.ค. 57>

เจ้าหน้าที่จราจร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันดำเนินการจัดทำช่องทางพิเศษ ณ แยกบ้านอุโมงค์ ถนนคันคลองชลประทาน โดยเริ่มเปิดทดลองการใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจร ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางด้วยความระมัดระวัง
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 <16 ธ.ค. 57>
ประกาศรับสมัคร 1363_13131_scan0001 (3).pdf (57 KB.)
ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <28 พ.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น.โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2557 และมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <20 พ.ย. 57>

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "50 ปี มช.ร่วมปั่นสานความดีตามรอยพ่อ"ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 6.00 น.เป็นต้นไป สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-943014

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com