วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 164 คน
สถิติเดือนนี้ 18346 คน
สถิติปีนี้ 266070 คน
สถิติทั้งหมด 2647462 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญร่วมงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7" <29 ต.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7"  ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2257 ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลท่าศาลาขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ณ บิ๊กซีอารีน่า ดอนจั่น <15 ต.ค. 57>

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2557 ณ บิ๊กซีอารีน่า ดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันหนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศ และริ้วขบวนแห่กระทงใหญ่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้ารับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <24 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เชิญรับฟังประชุมสภาฯ 1128_11121_scan0003.pdf (14 KB.)
ขอเชิญรับบริการศูนย์ดำรงธรรม 1567 <17 ก.ย. 57>

ศูนย์ดำรงธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือ ของส่วนราชการทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณธรรม รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจ โดยศูนย์ดำรงธรรมจะบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) งานบริการส่งต่อ บริการให้ข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติการเร่งด่วนของรัฐบาล และดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โทร. 1567 หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง และ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยแก้ว <10 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จะจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยแก้ว โดยจะดำเนินการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2558 เนื่องจากสะพานปัจจุบันมีสภาพชำรุด โดยจะทำการปรับปรุงสะพานน้ำตกห้วยแก้วให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้
หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ <03 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ "หน่วยเทศบาลเคลื่อนที่" ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ แจกกล้าพันธุ์ไม้ รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการทะเบียนราษฎร์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษากับประชาชนในด้านต่างๆ ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ วัดโป่งน้อย และวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยปุย
ขอเชิญเยาวชนบันทึกข้อความสัญญากับแม่ "บอกรักแม่ด้วยสัญญา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" <16 ส.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญเยาวชนร่วมกิจกรรม "บอกรักแม่ด้วยสัญญา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://103.28.101.10/mom14/form_input.php เพื่อบันทึกข้อความสัญญากับแม่ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไป และจัดทำบัตรอวยพร ซึ่งมีข้อความสัญญากับแม่ว่า "จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" นำไปกราบอวยพรแม่
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ <07 ส.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


กำนหดการจัดงาน 1090_10664_scan0002 (1).pdf (57 KB.)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก" <22 ก.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก" ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) และวัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบกับกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประกวดนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประกวดบ้าน หมู่บ้าน วัด และโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก และมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ "ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก" ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน เทศบาลตำบลสุเทพ และเครือข่ายความร่วมมือในตำบลสุเทพ
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐) เทศบาลตำบลสุเทพ <27 มิ.ย. 57>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐) เทศบาลตำบลสุเทพ 1111_10991_1.Notice.doc (67 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com