วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 18236 คน
สถิติปีนี้ 265960 คน
สถิติทั้งหมด 2647352 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จากพายุ <15 มิ.ย. 61>

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จากพายุ
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 <11 มิ.ย. 61>
ประกาศ 2071_15259_CCF12062561.pdf (753 KB.)
เชิญรับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสัตว์ ฟรี!!! <14 มี.ค. 61>

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนำขยะรีไซเคิลมาแลกการรับบริการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ วัดโป่งน้อย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง!!! <02 มี.ค. 61>
ประกาศ 2029_15174_aaa.pdf (999 KB.)
ขอเชิญประชาชนร่วมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" <21 ก.พ. 61>

ขอเชิญประชาชนร่วมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ <15 ก.พ. 61>
ประกาศ 2023_15168_CCF15022561.pdf (4.18 MB.)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) <07 ก.พ. 61>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประชาชน

เพื่อให้เทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่โครงการกำหนดคือการจัดให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ประกาศรับสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2014_15155_news-asa61.pdf (172 KB.)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2014_15156_application-form-asa61.pdf (201 KB.)
ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <30 ม.ค. 61>
ดาวน์โหลด!!ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง\\ 2005_15153_4567.pdf (596 KB.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2561 2005_15154_9874.pdf (6.26 MB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวันโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย <19 ม.ค. 61>
ประกาศ 2003_15143_CCF19012561.pdf (792 KB.)
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ปี 2561-2564 <26 ธ.ค. 60>
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ปี 2561-2564 1991_15131_1.2.jpg (550 KB.)

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com