เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 266 คน
สถิติเดือนนี้ 25230 คน
สถิติปีนี้ 25230 คน
สถิติทั้งหมด 2406622 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) <17 ส.ค. 52>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)
----------------------------------------


ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจัดทา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2553–2557) โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพและผู้บริหารได้

พิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ5 ปี (พ.ศ. 2553–2557)

ของเทศบาลตำบลสุเทพเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24

จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553–2557) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี 285_109_5 years.pdf (182 KB.)
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) <14 ส.ค. 52>
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามที่คณะรัฐมนตรี โดย นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย

ต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่  30 ธันวาคม 2551 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน

ที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจนในนโยบาย

ข้อ 1.2 ด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชน

1.2.4 ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ 

ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยเทศบาลตำบลสุเทพ  จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลตำบลสุเทพ  ได้ประกาศกำหนด

โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  จะต้องมีคุณสมบัติ และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้


          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2492

              (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น

               เกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)

          3. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

          4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

               หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ

               กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

               หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ

               หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

 

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง                 

ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552  จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

ในวัน เวลา ราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ 


พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1)  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

(2)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

      ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร


      ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้  ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็น

      ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

 
      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กำหนดการ เวลา และสถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 283_107_old2553.pdf (128 KB.)
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <07 ส.ค. 52>

กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552

เทศบาลตำบลสุเทพ 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เวลา  07.30 น.               

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

เวลา  07.30 น.                           v ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ  ลูกจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ/  
                                               ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์โรงเรียนในเขตเทศบาล/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/           
                                               ส่วนราชการ/ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน/สมาชิก อสม.ตำบลสุเทพ/             
                                              องค์กรสตรีตำบลสุเทพ/กลุ่มประชาคม ตำบล และประชาชนทั่วไปพร้อมกัน           
                                              ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
เวลา 08.00 น.                            v พระภิกษุสงฆ์จำนวน  9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน
เวลา 08.30 น.                            v นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายทวีพงษ์  หินคำ ประธานในพิธี เดินทาง
      มาถึง เข้านั่งประจำที่
    Ø ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
    Ø ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    Ø ไหว้พระรับศีล

                    Ø ประธานในพิธีขึ้นบนเวที (ผู้ร่วมพิธียืนพร้อมกัน)

§ ถวายความเคารพ
§ เปิดกรวยดอกไม้
§ ถวายเครื่องราชสักการะ
§ ถวายความเคารพ (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน)
§ ประธานพิธีลงจากเวทีเข้านั่งประจำที่
    Ø พิธีถวายพานพุ่ม โดยผู้แทนกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ดังนี้
§   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ
§   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
§   ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
§   ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
§   เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์
§         ข้าราชการกองบิน 41
§   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
      ตำบลสุเทพ
§         ตัวแทนชุมชน  36  ชุมชน
เวลา 09.00 น.                            v ประธานพิธีขึ้นสู่แท่นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
    Ø ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี
         เฉลิมพระเกียรติ
                                                    Ø เพลงสรรเสริญพระบารมี , เพลงสดุดีมหาราชา (จบ)
                                                    Ø พระสงฆ์ จำนวน  9  รูปเจริญชัยมงคลคาถา
                                                    Ø ประธานพิธี ผู้นำชุมชนผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
         พร้อมอาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์
    Ø พระสงฆ์อนุโมทนา
    Ø เสร็จพิธี
    Ø มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นของชุมชนตำบล
    Ø ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
         (เสร็จสิ้นกิจกรรม)
...............................................
หมายเหตุ  : การแต่งกาย  
          Y ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน   F เครื่องแบบปกติขาวพร้อมหมวก
          Y พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป                            F เครื่องแบบกากีแขนยาว  
          Y ส่วนราชการอื่นๆ                                         F เครื่องแบบตามสังกัด
          Y กลุ่ม/องค์กร/ประชาชนทั่วไป 
    - สุภาพบุรุษ                                                           F สากลนิยม ชุดไทยชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ
     หรือเครื่องแบบตามสังกัด
                    - สุภาพสตรี                                                           F ชุดพื้นเมืองหรือเครื่องแบบตามสังกัด


 

   


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ <04 ส.ค. 52>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

เทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๒


----------------------------------------------------------


ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศมาตราฐานทางคุณะรรม และ จริยะธรรมของ

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ตามนัยมาตรา ๗๗

แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้วนั้น


เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙

บัญญัติให้มีประมวลจริยะรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทำผิดทางวินัย


เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๗๙ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตราฐานทางคุณะรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง

และให้จัดทำเป็นประมวลจริยะรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพแทน เพื่อเป็นเครื่องกำกับ

ความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลสุเทพ 291_115_04082552.pdf (208 KB.)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตาบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 291_116_morality.pdf (356 KB.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) <31 ก.ค. 52>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555)

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553–2555)

โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ และผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติ

ให้ใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553–2555) เรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553–2555) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) 286_110_3 years.pdf (181 KB.)
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสมามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 <31 ก.ค. 52>ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสมามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552นายศุกร์ อธิกร

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


การประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 360_160_002.pdf (108 KB.)
จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 <21 ก.ค. 52>ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ

(เอช 1 เอ็น 1) กำลังขยายตัวไปทั่วโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาด ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสถานศึกษา สถานประกอบการ

และสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแพร่ระบาดจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

หากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเทศบาลตำบลสุเทพ จึงได้

จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009


เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพ

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยมีการเดินรณรงค์

จากสนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ไปยังสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ และในพิธีเปิด

จะมีการมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และ อสม.

เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีเปิดการณรงค์

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในเวลา 08.30 น เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ (กำหนดการรณรงค์ตามไฟล์ที่แนบมานี้)


 
จดหมายขอเชิณเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 270_100_H1N101.pdf (120 KB.)
กำหนดการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคมุ ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 270_101_H1N102.pdf (234 KB.)
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ <10 ก.ค. 52>ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลสุเทพให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

การจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2552

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


ผลการติดตามการดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

หน้าเทศบาลตำบลสุเทพ และ บริเวณทางเข้าวัดอุโมงค์

มติที่ประชุม มีมติไม่อนุญาตให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวทั้ง 2 จุด

โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ชี้แจงเหตุผลว่าติดขัดทางด้านหลักทางวิศวกรรมจราจร

ไม่มีความเหมาะสมเพราะเป็นทางโค้ง  และเป็นเส้นทางด่วน

ไม่ควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถี่มากเกินไป เพราะจะเพิ่มการติดขัดของการจราจรได้ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ออกแบบและจัดส่งแบบแปลน

บริเวณสะพานทั้ง 2 จุด ให้เทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อทำการปรับปรุงแนวกันชน

ที่ติดกับราวสะพาน ให้มีทัศนวิสัยในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว <02 ก.ค. 52>สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ  รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

ด้วย มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2552  เห็นชอบแนวทางการดำเนินการ

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า  ลาวและกัมพูชา 

ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศ (ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  เป็นระยะเวลา  30  วัน

ระหว่างวันที่  1 – 30  กรกฎาคม  2552 ซึ่งสถานที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีดังกล่าว

นายจ้างสามารถนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน ดังสถานีที่ดังต่อไปนี้


วันจันทร์ – ศุกร์    เวลา  08.30 – 16.30  น.   

ณ  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ  ชั้น  2  อาคาร สำนักทะเบียนฯ 

(บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)


และเวลา  17.00 – 20.00  น.   

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ  ถ.คันคลองชลประทาน 


ส่วนวันหยุดราชการ เวลา  09.00 – 17.00  น.   

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ  ถ.คันคลองชล  


หากนายจ้างต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-326328                             

แจ้งเตือน และเตรียมการป้องกันภัย จากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก <17 มิ.ย. 52>


เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าสภาพอากาศว่าในช่วง วันที่ 16-18 มิถุนายน 52

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังแรง

ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่

ทางตอนบนของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะ พื้นที่เสี่ยงภัย  

อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและโคล่นถล่มในระยะนี้ 

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ เตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

รวมทั้งพื้นผลทางการเกษตร


ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ จึงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัย

ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com