วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 291 คน
สถิติเดือนนี้ 18473 คน
สถิติปีนี้ 266197 คน
สถิติทั้งหมด 2647589 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 <26 ธ.ค. 60>
แผนการจัดเก็บรายได้ 61 1989_15129_1.pdf (365 KB.)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 <26 ธ.ค. 60>
แผนปฏิบัติการจัดเก็ยภาษี 2561 1988_15128_1.3.jpg (412 KB.)
ประกาศราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ <26 ธ.ค. 60>
ประกาศ 1990_15139_p1.docx (36 KB.)
เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2560 <30 พ.ย. 60>

ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ชำระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราค่ะ
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีป้าย ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 - 30 มีนาคม 2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2561
ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ โทร. 0-5329-251-2 ต่อ 121


ประกาศ 1977_15117_23548.jpg (209 KB.)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ <29 พ.ย. 60>
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 1973_15110_Default 2.pdf (2.83 MB.)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างแรงงานรายวันตามโครงการหน่วยบริการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสาธารณะ <27 พ.ย. 60>
ผลการคัดเลือก 1970_15109_Default 2.pdf (785 KB.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย <23 พ.ย. 60>
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ 1967_15103_Default 2 (1).pdf (994 KB.)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวันตามโครงการหน่วยบริการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสาธารณะปีงบประมาณ 2561 <31 ต.ค. 60>
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวันตามโครงการหน่วยบริการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสาธารณะปีงบ61 1952_14990_Default 1 (2).pdf (2.27 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มาติดต่อรับเงิน <18 ต.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มาติดต่อรับเงิน 1948_14982_Default 1.pdf (1.27 MB.)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ <06 ต.ค. 60>
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป 1943_14967_pdf.compressed.pdf (6.13 MB.)

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com