เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 1255 คน
สถิติเดือนนี้ 25064 คน
สถิติปีนี้ 184662 คน
สถิติทั้งหมด 2566054 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551 <11 ก.ย. 51>เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551

มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

และปรึกษากิจการของสภาฯ


     ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2551 ในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 และขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์

การเปิดประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                            ขอแสดงความนับถือ

                                              นายศุกร์  อธิกร

                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 93_51_64804024.pdf (486 KB.)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.หม่อง ทองดี <04 ก.ย. 51>ด.ช.หม่อง ทองดี โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5  และจะได้เข้าวร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ญี่ปุ่นในต้นปีหน้าอีกครั้ง

น้องหม่องได้ให้สัมภาษณ์ว่า "ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สนุกมาก ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ อีกหลายคน และจะนำวิธีการพับเครื่องบินกระดาษไปสอนเพื่อน ๆ ที่
โรงเรียนให้ได้ทดลองเล่นกัน" 


-------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจาก
ผู้จัดการออนไลน์ 
24 สิงหาคม 2551

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <22 ส.ค. 51>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน

เข้ารับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ          อาศัยอำนาจตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  การประชุม ข้อ 24 วรรค 3  และหมวด 9  การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 117 วรรค 3  สภาเทศบาลตำบลสุเทพ  จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

         1.    แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เรียบร้อย
         2.    ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯก่อนเข้ารับฟังการประชุม
         3.    อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม
         4.    ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม
         5.    กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภาฯ ก่อน
        
         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  2551การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 473_632_22082551.pdf (112 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน <22 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง  “บทเรียนการใช้ความรู้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน”    โครงการ  การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชุนภาคเหนือเพื่อการพึ่งตนเอง  ในวันศุกร์ที่  22  สิงหาคม  2551   เวลา  08.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา  (สถาบันวิจัยสังคม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.วัชราภรณ์  เวียงอินทร์  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 942480


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง <22 ส.ค. 51>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟัง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

หมวด 2 การประชุม ข้อ 24 วรรค 3 และ หมวด 9 การรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 177 วรรค 3

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย

2. ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อนเข้ารับฟังการประชุม

3. อยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้ผู้เข้าฟังการประชุม

4. ไมีกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการประชุม

5. กรณีมีข้อซักถามต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภา ฯ ก่อน


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาส ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551


นายศุกร์ อธิกร

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังฯ 362_162_004.pdf (148 KB.)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 <20 ส.ค. 51>เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพทุกท่าน


      ด้วยสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้กำหนดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรึกษากิจการของสภาฯ

      ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 
ครั้ง 2 ประจำปี 2551 ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

ชั้น 3 การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดดทราบ


                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                   (นายศุกร์ อธิกร)

                                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ 92_50_scan0001.pdf (227 KB.)
เชิญตรวจดูแผนผังและข้อกำหนด ผังเมืองเชียงใหม่ <20 ส.ค. 51>   

      กรมโยธาธิการ และผังเมือง ได้ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง

ข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของผังเมืองรวม     กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกันจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย

หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลสุเทพ ไปตรวจดูแผนผัง

แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการคมนาคมและขนส่ง ข้ำกำนหดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551


ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เดินของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


     เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองอจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด

พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะ กรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วย

กับคำร้องก็สั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง แก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วย

กับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเสนอผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป
ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการ <15 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ

เฉลิมพระเกียรติ   12  สิงหา  มหาราชินี 

ในวันที่  23  สิงหาคม  2551   เวลา  8.30 น. – 16.00 น. 

ณ  สนามเปตอง  บ้านพระเจ้านั่งโก๋น  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 


------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

โทร.  053-999282  ,  081-9525164  (คุณสายพิณ  ยานะ)
  โทรสาร  053-999222


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว"....พิเศษแม่เข้าชมฟรี!! <06 ส.ค. 51>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว"....พิเศษแม่เข้าชมฟรี!!
 

     ดร.อุปถัมภ์   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่  12 สิงหาคม 2551

 

     ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยถึงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในปีนี้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มาใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว  โดยเปิดโอกาสให้คุณแม่ทุกคน ใช้สิทธิในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่ได้ใช้เวลาในวันพิเศษกับลูกๆ  พร้อมสัมผัสและชมความน่ารักของลูกสัตว์อย่างใกล้ชิด  ซึ่งในปีนี้กิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงความอลังการของการแสดงน้ำพุดนตรีที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการฉายพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 76 พรรษา และแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย

 

     สำหรับกิจกรรมพิเศษ "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว" เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยได้จัดแสดงและสาธิตการเลี้ยงดูลูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์เมื่อไม่นานมานี้  อาทิ  ม้าแคระ  ลีเมอร์ขาวดำ  หมีขอ เสือพูม่า  ลูกเสือขาว  สมเสร็จ  อูฐสองโหนก เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดให้เข้าชมและร่วมสัมผัสได้ในเวลา 10.00 น.- 11.30 น. และ 15.00น.-17.00 น. เพียง 2 รอบเท่านั้น และหากลูกๆ ท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยากแสดงความรักต่อแม่ ก็สามารถร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ผ่านบทเพลงถ่ายทอดความรักที่มีต่อแม่ พร้อมการบรรเลงเพลงตั้งแต่เวลา 13.00 21.00 น. จากนักดนตรีมืออาชีพ  ซึ่งลูกที่ร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมในวันแม่ที่จะถึงนี้เท่านั้น  ส่วนลูกๆ ที่ต้องการมอบของขวัญพิเศษจากฝีมือของกลุ่มหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน 3 ตำบล คือ หนองควาย  แม่เหียะ และสุเทพ สามารถเลือกแวะซื้อของได้พิเศษสุดที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

     นอกจากนี้ ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ยังได้คาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงเทศกาลวันแม่ที่จะถึงนี้ว่า เนื่องจากในปีนี้ วันแม่ตรงกับวันอังคาร ซึ่งมีระยะเวลาในการหยุดเพียง 1 วัน ดังนั้นในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์สมเด็จพระราชินี โดยการถ่ายทอดผ่านม่านน้ำพุดนตรีถาวรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ซ้ำแบบใคร

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร 053-999000หรือ www.chiangmainightsafari.com
ขอความร่วมมือ ห้ามลงไปในคลองระบายน้ำห้วยทราย <06 ส.ค. 51> ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับแจ้งจาก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำ

เข้าสู่คลองระบายน้ำห้วยทราย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ทางฝ่ายส่งน้ำ และ บำรุงรักษาที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

ห้ามลงไปในคลองระบายน้ำห้วยทราย ในช่วงฤดูฝนนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com