เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 34 คน
สถิติเดือนนี้ 17677 คน
สถิติปีนี้ 221518 คน
สถิติทั้งหมด 2220033 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัย <17 ส.ค. 60>

17 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายสุรกานต์ เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ นายจู สืบบุญตัน และนางสาวคำปุ่น ประสานญาติ ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัย ต้นไม้หักโค่นใส่บ้านเรือน ณ รพ.นครพิงค์
ทต.สุเทพ มอบอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้แก่สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ <17 ส.ค. 60>

17 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 450 ชุด ให้แก่สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับการท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) <16 ส.ค. 60>

16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับการท่าอากาศยานไทย มอบป้ายโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ผ่านการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทชม.
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ไหว้พระและฟังธรรมเทศนา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ <16 ส.ค. 60>

16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ไหว้พระและฟังธรรมเทศนาจาก ดร.พระมหาชัยวิชิต ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเทศนาตามโครงการธรรมสัญจรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช <15 ส.ค. 60>

15 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเทศนาตามโครงการธรรมสัญจรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 <12 ส.ค. 60>

12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 18 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <03 ส.ค. 60>

3 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนางพนาไพร คุ้มสดวก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายทองหล่อ ดอกพิกุล นายก อบต.หนองแค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ บันทึกเทปเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <02 ส.ค. 60>

2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ บันทึกเทปเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่
กิจกรรมขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล <31 ก.ค. 60>

31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กองบิน 41 และภาคีเครือข่าย จัดงาน "ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล" เพื่อทำความสะอาด กำจัดขยะที่กีดขวางในแม่น้ำลำคลอง ขุดขยายแหล่งน้ำ รองรับปริมาณน้ำฝน และช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ทต.สุเทพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา <28 ก.ค. 60>

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com