วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดอุโมงค์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 33 ครั้ง

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลโคกกลอย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 63 ครั้ง