เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 46 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 19220 คน
สถิติปีนี้ 84502 คน
สถิติทั้งหมด 2465894 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ข้างสนามกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 <11 มิ.ย. 56>




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ข้างสนามกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 833_7254_scan40001.pdf (318 KB.)




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ) <11 มิ.ย. 56>




ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ) 832_7253_scan30001.pdf (271 KB.)




ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <11 มิ.ย. 56>




ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 831_7252_scan20001.pdf (506 KB.)




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุกขยะอัดท้าย) <10 มิ.ย. 56>




ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุกขยะอัดท้าย) 830_7251_scan10001.pdf (305 KB.)




ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ <06 มิ.ย. 56>




ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน6 โครงการ 828_7204_rinda60001.pdf (110 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย5 หมู่ที่4 บ้านห้วยทราย 828_7205_10001.pdf (1.67 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.9 ม.4 บ้านห้วยทราย 828_7206_20001.pdf (1.75 MB.)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.10 บ้านอุโมงค์ 828_7207_30001.pdf (1.61 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7208_40001.pdf (1.77 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย8 ถึง ลำเหมือง ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7209_50001.pdf (1.86 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างศาลา อสม. เชื่อมบ่อเดิม ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7210_60001.pdf (1.93 MB.)




ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ <29 พ.ค. 56>




ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 3 โครงการ 827_7157_rinda10001.pdf (93 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดช่างทอง ถึงบริเวณรั้วสนามบิน หมู่ 7 บ้านช่างทอง 827_7158_01.pdf (81 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านเลขที่ 89 ถึงทางเข้าหมู่บ้านสีวลี หมู่15 บ้านทรายคำ 827_7159_02.pdf (85 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. เดิมไปทางทิศเหนือตามความยาวคันคลองชลประทาน หมู่15 บ้านทรายคำ 827_7160_03.pdf (85 KB.)




ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <27 พ.ค. 56>




ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 824_7143_2013-05-27 14-59.pdf (337 KB.)




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง ครั้งที่ 2 <23 พ.ค. 56>




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 819_7125_scan0003.pdf (63 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 819_7126_scan0004.pdf (129 KB.)




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <16 พ.ค. 56>




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 816_7059_100001.pdf (111 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 816_7060_scan16-050001.pdf (533 KB.)




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านกองบิน41 <15 พ.ค. 56>




ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านกองบิน41 809_7031_M30001.pdf (960 KB.)
ประมาณการราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.3 บ้านกองบิน 809_7033_M30002.pdf (539 KB.)
รายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.3 บ้านกองบิน41 809_7035_M30003.pdf (503 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com