เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 96 คน
สถิติวันนี้ 1521 คน
สถิติเดือนนี้ 25336 คน
สถิติปีนี้ 364147 คน
สถิติทั้งหมด 2362662 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า ออกกองบิน 41 <22 ก.ค. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41  จำนวน 2 จุด

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41  จำนวน 2 จุด  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีราคากลางเป็นเงิน  2,729,000  บาท ( สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณเป็นเงิน 2,511,000  บาท ( สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

 
รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้...
ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า ออกกองบิน 41 52_32_scan005.pdf (182 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) <21 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คือ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท และมีราคากลางเป็นเงิน

1,500,000.- บาท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมานี้


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) 49_29_scan0002.pdf (213 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน <21 ก.ค. 51>


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สำหรับติดตั้งภายในห้องทำงานคณะผู้บริหาร ในวงเงิน 140,000.- บาท

และมีราคากลางเป็นเงิน 139,956.- บาท โดยมีรายละเอียด

ตามไฟล์ที่แนบมานี้ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 48_30_scan0003.pdf (158 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึง <16 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกลึง

สำหรับสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตชิ้นส่วนงานซ่อม ผลิตรถโยก รถเข็นสำหรับคนพิการ

จำนวน 1 เครื่อง

ตามรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึง 46_24_scan0001.pdf (276 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ <21 ธ.ค. 50>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ----------------------------------ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรรสม คอนสตรัคชั่น

ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลสุเทพ

โดยติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 73 ตารางเมตร

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2551 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงาน

วันที่ 21ธันวาคม 2550 เทศบาลตำบลสุเทพจะทำการตรวจรับงานจ้าง

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ สถานที่ก่อสร้างจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ 91_48_rejob01.pdf (69 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51]  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com