วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 35 คน
สถิติวันนี้ 290 คน
สถิติเดือนนี้ 9047 คน
สถิติปีนี้ 27028 คน
สถิติทั้งหมด 2721468 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ <22 เม.ย. 54>ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะ
ของเทศบาลตาบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตาบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ วงเงินงบประมาณ ๓,๗๗๒,๘๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผู้มาขอซื้อเอกสารประมูลฯ จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนา และกำหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๑๕ น.–๑๑.๑๕ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) นั้น


ตามกาหนดการยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว จึงไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาได้ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอยกเลิกการประมูลจ้างในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการใหม่ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ 426_242_22-04-2554-02.pdf (98 KB.)
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ <22 เม.ย. 54>


ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเก็บขนขยะ
ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ตามที่เทศบาลตาบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเก็บขนขยะในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป วงเงินงบประมาณ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผู้มาขอซื้อ เอกสารประมูลฯ จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ท้าว

บุญเรือง และกำหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอาเภอ (ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงใหม่) นั้น

ตามกำหนดการยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นซอง เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว จึงไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาได้ เทศบาลตาบลสุเทพ จึงขอยกเลิกการประมูลจ้างในครั้งนี้ เพื่อดาเนินการใหม่ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ 425_241_22-04-2554-01.pdf (98 KB.)
ประกาศ ประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตาบลสุเทพ <24 มี.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างขนถ่ายและกาจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยทำการขนถ่ายและกำจัดขยะ

ทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) รวมจำนวน ๑๓๑ วัน มีเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างตามปริมาณขยะ

ที่นำไปกำจัดจริง วงเงินงบประมาณ ๓,๗๗๒,๘๐๐ บาท

(สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางตันละ ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้
ประกาศ ประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตาบลสุเทพ 421_239_24032554-03.pdf (281 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๕๔ กา 421_240_24032554-04.pdf (388 KB.)
ประกาศ ประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ <24 มี.ค. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยทาการเก็บขนขยะทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

มีเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างตามปริมาณขยะที่เก็บขนจริง วงเงินงบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางตันละ ๑,๒๐๐ บาท

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ประกาศประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ 420_237_24032554-01.pdf (269 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๒/๒๕๕๔ 420_238_24032554-02.pdf (391 KB.)
ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา <21 มี.ค. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา

.........................................................


ตามบันทึกข้อความ ที่ ชม ๖๔๘๐๒.๑/๒๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่องคืนหลักประกันสัญญากรณีหลักประกันสัญญาครบกาหนดรับคืน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๗

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน

กรณีหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวัน

นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จึงขอแจ้งคืนหลักประกันสัญญาไปยัง

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด/ร้านค้า


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา 418_235_21032554.pdf (302 KB.)
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <02 มี.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา

ของเทศบาลตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ

งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน

๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


>> รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ <<ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 412_226_02032554-01.pdf (268 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๔ 412_227_02032554-02.pdf (477 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมการทำงาน สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร <24 ก.พ. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมการทำงาน OPERATING SYSTEM (SERVER)

สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อระบบควบคุมการทำงาน

OPERATINGSYSTEM (SERVER) จำนวน ๑ ระบบ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน ๓๘๘,๔๑๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีสอบราคา


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้


ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมการทางาน สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 410_223_24022554-01.pdf (254 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๕๔ 410_224_24022554-02.pdf (361 KB.)
ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ <21 ม.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การขายพัสดุที่ชารุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ


...........................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพจะทำการขายพัสดุที่ชฃำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 406_222_21122553.pdf (158 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <22 ธ.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จานวน ๓ ชุด
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จานวน ๓ เครื่อง
งบประมาณและราคากลาง จานวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 402_203_22122553-01.pdf (161 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ /๒๕๕๔ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 402_204_22122553-02.pdf (158 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2) <08 ต.ค. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2)
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น
สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ จาก บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2553
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้าง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้บริษัทฯ เข้ามาปรับปรุงแก้ไขงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ตามสัญญา นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2) 380_194_08102553.pdf (126 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com