เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 34 คน
สถิติเดือนนี้ 16969 คน
สถิติปีนี้ 212353 คน
สถิติทั้งหมด 2593745 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุเทพ <20 ส.ค. 51>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุเทพ

----------------------------------------

     ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุเทพ

โดยทำการติดตั้งผนังพร้อมประตูและงานปูกระเบื้องพื้นขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตรม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีราคากลาง

เป็นเงิน 367,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดบาทถ้วน)


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
    สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุเทพ 69_39_20082551.pdf (137 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้า-ออก กองบิน 41 <18 ส.ค. 51>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณทางเข้า-ออก กองบิน 41 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการประมูลได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้

เข้าเสนอราคาในงานจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า-ออก กองบิน 41

จำนวน 2 จุด ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 4 ราย พร้อมประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.

ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

บริษัท พันธวนิช จำกัด ได้สรุปผลการประมูลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูดังกล่าว

ซึ่งเริ่มการประมูลที่ราคา 2,729,000.- บาท  (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาการประมูลจ้างฯ จำนวน 2 ราย คือ


1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า

2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น


ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

โดยเสนอราคา 2,714,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ต่ำกว่าวงเงินที่เริ่มต้นประมูล 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55

เทศบาลตำบลสุเทพพิจารณาแล้ว จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า

เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการดังกล่าวต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551


(นายทวีพงษ์ หินคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้า-ออก กองบิน 41 โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 89_46_gb41.pdf (93 KB.)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ <13 ส.ค. 51>ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------


      ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้ว นั้น
คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน
เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ 66_38_11082008-fire-02.pdf (85 KB.)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน <13 ส.ค. 51>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------
ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 2/2551 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 น. ถึง
11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการ
อำเภอเมืองเชียงใหม่) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นรวม 6 ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคาในงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน 65_37_11082008-fire-01.pdf (78 KB.)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ <11 ส.ค. 51>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณทางเข้า – ออกกองบิน 41   โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                                                                                          

                                           

   ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ  ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า–ออกกองบิน 41  โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น

   คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน  เวลา  สถานที่และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 64_36_11082008-41-02.pdf (72 KB.)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ <11 ส.ค. 51>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง

ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้า – ออกกองบิน 41   

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


---------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ  ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41   โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่  22  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551  และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  1/2551 ลงวันที่ 22  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน ในวันที่ 8 สิงหาคม  2551  เวลา  09.00  น. ถึง 11.00  น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)  โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นรวม  4  ราย

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ 63_35_11082008-41-01.pdf (72 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <24 ก.ค. 51>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ 

  จำนวน 1 หลัง    โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ จำนวน 1หลัง  โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ 2,747,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 2,747,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้...
ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 53_33_scan006.pdf (183 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันฯ <23 ก.ค. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ  จำนวน 1 หลังโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ ขนาดพื้นที่กว้าง 20.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว้า 382 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,757,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 2,989,300.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 51_31_scan004.pdf (182 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า ออกกองบิน 41 <22 ก.ค. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41  จำนวน 2 จุด

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41  จำนวน 2 จุด  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีราคากลางเป็นเงิน  2,729,000  บาท ( สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณเป็นเงิน 2,511,000  บาท ( สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

 
รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้...
ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า ออกกองบิน 41 52_32_scan005.pdf (182 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) <21 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คือ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท และมีราคากลางเป็นเงิน

1,500,000.- บาท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมานี้


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) 49_29_scan0002.pdf (213 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com