วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 293 คน
สถิติเดือนนี้ 6877 คน
สถิติปีนี้ 301483 คน
สถิติทั้งหมด 2682875 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 <08 ก.พ. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2016_15161_2561011.pdf (31 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <07 ก.พ. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน 2015_15157_img055.pdf (72 KB.)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) 2015_15158_img056.pdf (52 KB.)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาเิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) 2015_15159_img058.pdf (393 KB.)
ตารางราคากลาง 2015_15160_img050.pdf (71 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ <02 ก.พ. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2012_15152_2561010.pdf (36 KB.)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคารซื้อด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ <30 ม.ค. 61>


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR)  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2561   วันที่สิ้นสุดประกาศ  2 กุมภาพันธ์ 2561

 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) – 329251 – 2 ต่อ 106  หากท่านต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์   หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) 2006_15149_img051.pdf (52 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22 ม.ค. 61>
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 2004_15144_scan0011.pdf (1.22 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านเลขที่ 45/2 2004_15145_scan0010.pdf (1.19 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณเรือนแถวหน้าบ้านพักข้าราชการทหาร เลขที่ ป.1096 หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 2004_15146_scan0009.pdf (2.09 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ <11 ม.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ 2001_15138_img049.pdf (22 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ <11 ม.ค. 61>
ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 5 รายการ 1997_15135_img048.pdf (61 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 <11 ม.ค. 61>
ตารางราคากลาง 2000_15136_raka.pdf (168 KB.)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2560 2000_15142_002.pdf (102 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์ <08 ม.ค. 61>
ตารางราคากลาง 1996_15133_img044.pdf (16 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง <26 ธ.ค. 60>
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1987_15127_2560020.pdf (30 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com