วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน

  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 209 ครั้ง

ด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จะได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส     /ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามความจำเป็น และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของครอบครัวยากจน/ด้อยโอกาส ที่มีสภาพทรุดโทรม ผุพัง ให้คนในครอบครัวเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสมควรแก่อัตภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยสามารถยื่นแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: