วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 279 ครั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลสุเทพทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: