วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลตำบลสุเทพ แจ้งยกเลิกการแจ้งห้องว่าง

  • วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 278 ครั้ง

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งห้องว่างเป็นประจำทุกเดือน

เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ. ศ. ๒๔๗๕ นั้น

ปัจจุบันพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ. ศ. ๒๔๗๕ และภาษีบำรุงท้องที่พ. ศ. ๒๕๐๘ ได้ยกเลิก

และประกาศใช้ภาษีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. ๒๕๒๒ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ซึ่งจะเริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวในปี ๒๕๖๓ ดังนั้นเทศบาลตำบลสุเทพจึงแจ้งมายังท่านในการยกเลิกการยื่นแบบแจ้งห้องว่างประจำเดือน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ยกเลิกการแจ้งห้องว่าง 1.01 MB. 204

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: