วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑

  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 165 ครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือดังนี้
๑. ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามกำหนดการประชุม
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ (ศพด.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ 481 KB. 51

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: