วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพ จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • วันที่ 27 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 135 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยท่านธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร ?การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน? วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยในวันที่ 26 ตุลาคม ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรคลังเขต 5 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ในการให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และในวันที่ 27 ตุลาคม ได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในการให้ความรู้เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: