เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 1059 คน
สถิติเดือนนี้ 17089 คน
สถิติปีนี้ 130607 คน
สถิติทั้งหมด 2511999 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขอพิจารณาการโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันฯ นายสรรพวัต.. 03 พ.ค. 53[22:24] 983/0
อยากดูงาน ชิมิ 30 เม.ย. 53[13:45] 752/0
หาร่ยได้ตอนปิดเทอมครับ วัฒนชัย 02 เม.ย. 53[20:08] 789/0
อำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านใขเขตเทศบ.. อรัญญา 01 เม.ย. 53[00:29] 830/0
อยากสอบถามตำแหน่งพนักงานธุรการว่างหรือไม.. ธนัท จันท.. 05 มี.ค. 53[13:26] 704/0
นายช่างโยธาหรือเขียนแบบว่างไหมครับ ช่าง 01 ก.พ. 53[11:23] 832/0
ขอโอนย้าย จพง.ธุรการ 2 ค่ะ อรอนงค์ 24 ม.ค. 53[19:48] 735/0
บ่อนไก่ ไก่ 20 ม.ค. 53[11:40] 939/0
ถามเรื่องใบประกาศในวันประกวดพระ นายธนกฤต .. 15 ม.ค. 53[17:43] 692/0
อยากรู้อยากเห็น จามจุรี 08 ม.ค. 53[09:15] 730/0
ปีนี้จะมีงานกีฬาของตำบลเรามั้ย นักกีฬาจำเ.. 24 ธ.ค. 52[12:05] 686/0
ขอความอนุเคราะห์สำรวจและทำถนนและขยายไฟฟ้.. ผศ.ดร.ปรุต.. 03 ธ.ค. 52[10:53] 1372/0
ขอข้อมูลสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ทิพย์ 19 พ.ย. 52[16:14] 823/0
ขอโอน(ย้าย) นายสุระเชษ.. 18 พ.ย. 52[10:02] 829/0
งานขออนุญาตก่อสร้างใช้เวลานานจัง ธิดาลักษณ์ 06 ต.ค. 52[11:11] 827/1
รับโอน/ย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประไพ ตามเ.. 19 ก.ย. 52[15:41] 854/0
งานเลี้ยงร่น 5/2 ปานะพันธุ์วิทยา ในพระบร.. ปารเมศ ศิ.. 19 ส.ค. 52[11:46] 972/0
มีตำแหน่งรับโอนนักบริหารงานทั่วไป 6 หรือ.. ยงยุทธ ปะ.. 12 ส.ค. 52[08:27] 1219/0
ต้องการรับย้ายพยาบาลวิชาชีพไหมคะ อนงค์นิตย์ 27 ก.ค. 52[20:39] 955/0
Bangkok Airport Transfer ANTIL 27 ก.ค. 52[10:01] 719/0
   
หน้า:   1   2   3   4   5   6   | 7 |   8   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com