วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายชนะ แสนใจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นางสุภา รอดจิตร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


แชร์ให้เพื่อน: