วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
062-2346355

นายชนะ แสนใจ

รองนายกเทศมนตรี
098-3435414

นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์

รองนายกเทศมนตรี
065-5126359

นายวรพล ตัณฑิกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
089-4338852

นางสุภา รอดจิตร

เลขานุการนายกเทศมนตรี
098-3353561


แชร์ให้เพื่อน: