วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
081-6724432

รศ.บุญลือ เผือกผ่อง

รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
095-1914451

นายวิษณุ โยกาศ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
062-0418882

นายสุพจน์ มูลนิลตา

ที่ปรึกษานายกเทศเทศมนตรีตำบลสุเทพ
081-8601345

นายวัลลภ ใจชื้น

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
088-2687445


แชร์ให้เพื่อน: