โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ


ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์
ปลัดเทศบาล
     
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภคกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   
นักบริหารงานท้องถิ่น
กลาง
นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กลาง
นางอัญชลี ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
กองคลัง
กลาง
นางอัจฉรา ประจงกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองช่าง
กลาง
นายพยับ แจ่มหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง 8
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้น
นายเจริญ ฟองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ต้น
นางสาวฉัตรพิมล พอสม
นักบริหารงานการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กลาง
นางพนาไพร คุ้มสดวก
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง