กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอัจฉรา ประจงกิจ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
นางศิรินภา วิเชียรโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
นางสาวเกษศิริ ภิสักไพสิฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
นางนงลักษณ์ เทพพรมวงค์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 
นางเพลินจันทร์ กันทิรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
งานระเบียบและสถิติการคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางเขมรัตน์ พวงสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
งานธุรการ
นางสาวอมรรัตน์ สีตะบุษป์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลังระดับต้น
นางณัฐมน โปกปัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
นางชุณห์พิมาณ บุญมี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ
 
งานพัฒนารายได้.
นางสาวสุนทรียา แจ้งใจ.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

(หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวภัคจิราพัชร์ เด่นประภัสร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
 
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวรินดา โนโชติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง