เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางสาวเกษศิริ ภิสักไพสิฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนงลักษณ์ เทพพรมวงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเพลินจันทร์ กันทิรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวนพรดา ศรีสงเคราะห์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ สีตะบุษป์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางชุณห์พิมาณ บุญมี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

งานพัฒนารายได้

นางสาวสุนทรียา แจ้งใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษี

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชง./ชก.

งานทะเบียนทรัพย์สิน

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชง./ชก.