เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย

นางสาวยุพา ปันทะนา

ครู

นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์

ครู

นางสาวชุลีพร แซ่ลี

ครู

นางอรชีรา อาศนะ

ครู

นางสุกัญญา อุ่นเป็ง

ครู

นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย

ครู

งานธุรการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

นายสกนธ์พล เสาวกูล

นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม