เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

นายจตุรนต์ มีลาภ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวชุลีพร วิโรจน์สันติสุข

ครูวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์

ครูวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ

นางอรชีรา อาศนะ

ครูวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐธิตา มามี

ครูวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายปรีชา คันธะด้วง

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ