เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสวัสดิการสังคม

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางกาญจนา ศศานนท์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร กระจ่างฉาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววันวิสา คำแปง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

นางเขมรัตน์ กุลพงษ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานสังคมสงเคราะห์

นางสาวรุ่งนภา สืบจากคล้าย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

นายสุรพงษ์ จันทราช

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ