เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพล หน่อตุ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไป

นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นายชาญวิทย์ ธีระเมทินี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

นายณัฐพงศ์ อภิวัฒนเสรี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางธนกรณ์ ชาวอ่างทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุพรพรรณ ถ้ำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

-ว่าง-

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ว่าง

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.

นางนงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานป้องกันและควบคุมโรค

ว่าง

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.