เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไป

นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นายชาญวิทย์ ธีรเมทินี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางดารารัตน์ จำเกิด

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

พญ.วิริยา จารุสุขถาวร

แพทย์

นายณัฐพงศ์ อภิวัฒน์เสวี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์

เภสัชกรชำนาญการ

นางสุพรพรรณ์ ถ้ำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวอังคณา ดวงแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ