เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานนิติการ

นายวรวิทย์ สลักลาย

นิติกรปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ ธินะ

นิติกรปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววาทินี คัมภีร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวันเพ็ญ พุทธโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาววัชรี อานมณี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานกิจการสภา

จ.อ.ศนิพงษ์ เขียวเขิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายปกครอง

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ์

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรพล คำปวน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ