เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพรทิพย์ พรมจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานนิติการ

นายวรวิทย์ สลักลาย

นิติกรปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ ธินะ

นิติกรปฏิบัติการ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายธุรการ

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาววาทินี คัมภีร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ.อ.ศนิพงษ์ เขียวเขิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางวันเพ็ญ พุทธโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาววัชรี อานมณี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานกิจการสภา

นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายอรัณย์ อิกำเหนิด

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรพล คำปวน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ