เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์

ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์

รองปลัดเทศบาล

นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภคกุล

นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภคกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักปลัดเทศบาล


นางอัญชลี ทองคำ

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายธุรการ

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นักบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายปกครอง

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางอัจฉรา ประจงกิจ

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง


นายพยับ แจ่มหม้อ

นายพยับ แจ่มหม้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอรรถพล วงค์คม

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ

ฝ่ายการโยธา

นายบุญเดช อุตสุภา

นายบุญเดช อุตสุภา

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอำพล หน่อตุ่น

นายอำพล หน่อตุ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ว่าง)

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม


นางพนาไพร คุ้มสดวก

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม


นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7