เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์

ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์

รองปลัดเทศบาล

นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภคกุล

นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภคกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักปลัดเทศบาล


นางอัญชลี ทองคำ

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเอมอร เขียวชะอุ่ม

นางเอมอร เขียวชะอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพรทิพย์ พรมจักร

นางพรทิพย์ พรมจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานนิติการ

นายวรวิทย์ สลักลาย

นายวรวิทย์ สลักลาย

นิติกรปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ ธินะ

นายธีรวัฒน์ ธินะ

นิติกรปฏิบัติการ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายธุรการ

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นักบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาววาทินี คัมภีร์

นางสาววาทินี คัมภีร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ.อ.ศนิพงษ์ เขียวเขิน

จ.อ.ศนิพงษ์ เขียวเขิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางวันเพ็ญ พุทธโยธา

นางวันเพ็ญ พุทธโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาววัชรี อานมณี

นางสาววัชรี อานมณี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานกิจการสภา

นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล

นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์

นางสาวธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายอรัณย์ อิกำเหนิด

นายอรัณย์ อิกำเหนิด

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรพล คำปวน

นายสุรพล คำปวน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

กองคลัง


นางอัจฉรา ประจงกิจ

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเกษศิริ ภิสักไพสิฐ

นางสาวเกษศิริ ภิสักไพสิฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนงลักษณ์ เทพพรมวงค์

นางนงลักษณ์ เทพพรมวงค์

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางเพลินจันทร์ กันทิรา

นางเพลินจันทร์ กันทิรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานระเบียบและสถิติการคลัง

สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสง

สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ สีตะบุษป์

นางสาวอมรรัตน์ สีตะบุษป์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางชุณห์พิมาณ บุญมี

นางชุณห์พิมาณ บุญมี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

งานพัฒนารายได้

นางสาวสุนทรียา แจ้งใจ

นางสาวสุนทรียา แจ้งใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวภัคจิราพัชร์ เด่นประภัสร์

นางสาวภัคจิราพัชร์ เด่นประภัสร์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวรินดา โนโชติ

นางสาวรินดา โนโชติ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

กองช่าง


นายพยับ แจ่มหม้อ

นายพยับ แจ่มหม้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอรรถพล วงค์คม

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานวิศวกรรม

นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร

นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายบุญเดช อุตสุภา

นายบุญเดช อุตสุภา

นายช่างโยธาอาวุโส

งานสถาปัตยกรรม

นายรักเกียรติ์ ชมภูคำ

นายรักเกียรติ์ ชมภูคำ

สถาปนิกชำนาญการ

นายมานพ เครือวรรณ์

นายมานพ เครือวรรณ์

นายช่างเขียนแบบอาวุโส

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ

งานธุรการ

นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ

นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอำพร ชัยรัตน์

นางอำพร ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

งานควบคุมอาคารและอนุญาตอาคาร

ฝ่ายการโยธา

นายบุญเดช อุตสุภา

นายบุญเดช อุตสุภา

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายวรทัศน์ อาศนะ

นายวรทัศน์ อาศนะ

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์

นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

นายภาษิณ วีระวุฒิกร

นายภาษิณ วีระวุฒิกร

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอำพล หน่อตุ่น

นายอำพล หน่อตุ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานธุรการ

นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ แท่งทอง

นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ แท่งทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ชัย

นางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายชาญวิทย์ ธีระเมทินี

นายชาญวิทย์ ธีระเมทินี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ณัฐพงศ์ อภิวัฒนเสรี

ณัฐพงศ์ อภิวัฒนเสรี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์

นางสาวอัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางธนกรณ์ ชาวอ่างทอง

นางธนกรณ์ ชาวอ่างทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ด้านการพยาบาล)

นางสุพรพรรณ ถ้ำแก้ว

นางสุพรพรรณ ถ้ำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์

นางนงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ว่าง)

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย

นางสาวยุพา ปันทะนา

นางสาวยุพา ปันทะนา

ครู

นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์

นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์

ครู

นางสาวชุลีพร แซ่ลี

นางสาวชุลีพร แซ่ลี

ครู

นางอรชีรา อาศนะ

นางอรชีรา อาศนะ

ครู

นางสุกัญญา อุ่นเป็ง

นางสุกัญญา อุ่นเป็ง

ครู

นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย

นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย

ครู

งานธุรการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

นายสกนธ์พล เสาวกูล

นายสกนธ์พล เสาวกูล

นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม


นางพนาไพร คุ้มสดวก

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

(ว่าง)

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม


นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7

งานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร กระจ่างฉาย

นางสุภาพร กระจ่างฉาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเขมรัตน์ กุลพงษ์

นางเขมรัตน์ กุลพงษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

นางกาญจนา ศศานนท์

นางกาญจนา ศศานนท์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุรพงษ์ จันทราช

นายสุรพงษ์ จันทราช

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

งานสังคมสงเคราะห์

นางสาวรุ่งนภา สืบจากคล้าย

นางสาวรุ่งนภา สืบจากคล้าย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานธุรการ

นางพฤฒิดา ปัญญาวิสัย

นางพฤฒิดา ปัญญาวิสัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน