เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเทพนิมิตร แสนพรหม

นายเทพนิมิตร แสนพรหม

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล

นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย  คำพิบูลย์

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์>

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

สำนักปลัดเทศบาล


นางอัญชลี ทองคำ

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางบานเย็น วังสิงห์

นางบานเย็น วังสิงห์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางอัจฉรา ประจงกิจ

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง


นายภาณุพงค์ นกแก้ว

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายณัฐพล นกแก้ว

นายณัฐพล นกแก้ว

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมอาคาร

นายอรรถพล วงค์คม

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ฝ่ายการโยธา

นายรักเกียรติ ชมภูคำ

นายรักเกียรติ ชมภูคำ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

กองการศึกษา


นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม


นางพนาไพร คุ้มสดวก

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางกาญจนา ศศานนท์

นางกาญจนา ศศานนท์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

กองการเจ้าหน้าที่


นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางปวีณา พูลสวัสดิ์

นางปวีณา พูลสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร