เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์

ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล

นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล

นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์

รองปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นางอัญชลี ทองคำ

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

นางสาวสุธีรา ปันดงเขียว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายปกครอง

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

นายสุรกานต์ เข็มเพชร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางอัจฉรา ประจงกิจ

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง


นายพยับ แจ่มหม้อ

นายพยับ แจ่มหม้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอรรถพล วงค์คม

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมอาคาร

นายภาณุพงศ์ นกแก้ว

นายภาณุพงศ์ นกแก้ว

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ฝ่ายการโยธา

นายบุญเดช อุตสุภา

นายบุญเดช อุตสุภา

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอำพล หน่อตุ่น

นายอำพล หน่อตุ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

กองการศึกษา


นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

ว่าง

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตนภรณ์ ยะชุ่ม

นางสาวรัตนภรณ์ ยะชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม


นางพนาไพร คุ้มสดวก

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

นางกาญจนา ศศานนท์

นางกาญจนา ศศานนท์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม